Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 27.06.

31.05.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 27.jūnijā, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

27.06.2019. domes sēdes audioieraksts

27.06.2019. domes sēdes protokols

 

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par adreses piešķiršanu projektētajai ēkai - Daudzfunkcionālais centrs

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Kadiķu ielā 13, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par zemes vienību Beātes ielā 10, Beātes ielā 14 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 017 0707, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par nekustamā īpašuma daļas “Saldumi”, Valmierā, iegādi

Anda Saliņa

 1.  

Par zemes pirkšanu Kauguru ielā, Valmierā

Anda Saliņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomu Mākslinieku ielā 2, Valmierā ar Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas Zemessardzi

Evija Stračinska

 1.  

Par līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu Stacijas ielā 26, Valmierā, ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”

Evija Stračinska

 1.  

ATLIKTS_Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, nomas līguma slēgšanu ar onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību “Dzīvības koks”

Evija Stračinska

 1.  

Par BMX riteņbraukšanas trases apsaimniekošanu

Rihards Zalte

 1.  

Par naudas balvām Latvijas Jaunatnes VIII olimpiādē

Rihards Zalte

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā - “Jaunai skolai – jaunu skolotāju: jo viss sākas ar mums!”

Pielikums

Velga Mālkalne

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā - “Īpašs bērns? Gudrs skolotājs!”

Pielikums

Velga Mālkalne

 1.  

Par grozījumiem domes 25.10.2018. lēmumā Nr.399 (protokols Nr.12, 63.§) “Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas Nolikuma apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Velga Mālkalne

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības metodiskās darbības koncepcijas apstiprināšanu

Pielikums

Velga Mālkalne

 1.  

Par grozījumiem domes 27.09.2018. lēmumā Nr.334 "Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2018./2019.mācību gadā

Konsolidētā versija

Velga Mālkalne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 28.01.2016. lēmumā Nr.48 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu štatu (amatu) saraktu apstiprināšanu

Konsolidētā versija

Velga Mālkalne

 1.  

Par grozījumu domes 26.11.2015. lēmumā Nr.447 (protokols Nr.12, 16§) “Par Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Rita Viļumsone

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pielikums

Dace Jase

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par Vienošanos par grozījumiem 29.08.2018. sadarbības līgumā “Par izmēģinājumprojekta par individuālā budžeta modeļa aprobāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanu”

Pielikums 1.daļa

Pielikums 2.daļa

Sanita Strazdiņa

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

Guntis Braslis

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā - “Mācies, lai mācītu”

Pielikums

Velga Mālkalne

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par BMX riteņbraukšanas trases nosaukuma apstiprināšanu

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par komandējumu uz Dāniju un Islandi

Olga Ozola