A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 30.05.  

Drukāt
26.04.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 30.maijā, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

30.05.2019. domes sēdes audioieraksts 1.daļa, 2.daļa

30.05.2019. domes sēdes protokols

 

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par zemes vienību Austrumu ielā 16 un Austrumu ielā 16/1, Valmierā, apvienošanu

Juris Zariņš

 1.  

Par līdzvērtīgas zemes vienības Kadiķu ielā 7, Valmierā, piešķiršanu

Juris Zariņš

 1.  

Par SIA “Caffe Arte” nomas periodā veikto ieguldījumu kompensēšanu iznomātajā nekustamā īpašumā Rīgas ielā 10, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par telpu nomu ēkā Purva ielā 12A, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par nolikuma “Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētas svētkos no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam” apstiprināšanu

Pielikums

Evija Stračinska

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Matīšu ielā 33, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Matīšu ielā 35, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par apaļkoksnes pārdošanu par brīvu cenu

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par kases aparāta atkārtotu pārdošanu par brīvu cenu

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par atbalstu projekta "Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” iesnieguma iesniegšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu projekta “Pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšanai

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu projekta “Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšanai

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos „Sociālās garantijas, to piešķiršanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldībā”

Konsolidētā versija

Indra Čākure

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Privātuma politikā, kas apstiprināta ar pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumu Nr.205 (protokols Nr.6, 22.§)

Konsolidētā versija

Indra Čākure

 1.  

Par dalības maksas apstiprināšanu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas mācību plenēra prakses audzēkņiem

Inese Mētriņa

 1.  

Par projekta “Baltijas ceļam-30/Piemiņa mākslā” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru

Kaija Muceniece

 1.  

Par grozījumiem domes 29.04.2014. lēmumā Nr.157 (protokols Nr.7, 3.§) “Par pilnvarojumu Valmieras pilsētas pašvaldības policijai administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanā”

Konsolidētā versija

Rasma Grasberga

 1.  

Par atskurbtuves pakalpojuma cenu

Rasma Grasberga

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA "KANTĪNE B"

Ilze Ķirse

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Atbalsts komercdarbībai – Kauguru ielas pārbūve” līdzfinansēšanai

Inta Štefenberga

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.318 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu"

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Inta Štefenberga

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 2C, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” atskurbtuves pakalpojuma un sociālo pakalpojumu – nakts patversme un aprūpe mājās sniegšanai Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

Evija Stračinska

 1.  

Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par zemes nomu Rīgas ielā 43A, Valmierā

Anda Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Konsolidētā versija

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

Olga Ozola

 1.  

Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 2C, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināšanai

Evija Stračinska

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.‑2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā”

Gints Bērtiņš

     11.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.03.2019. lēmumā Nr.107 (protokols Nr.4, 32.§)

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa
     12. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā Ūdens ielā 2C - lēmums atcelts Rita Jemšika
     13. Par komandējumu uz Poliju Mairita Lakstiņa