A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 25.04.  

Drukāt
31.03.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 25.aprīlī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

25.04.2019. domes sēdes audioieraksts

25.04.2019. domes sēdes protokols

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par tirdzniecības centra Stacijas ielā 8, Valmierā, būvniecības procesa ietvaros plānoto ielu pārbūvi

Anda Saliņa

 1.  

Par zemes daļas nomu Rūpniecības iela 16A, Valmierā

Anda Saliņa

 1.  

Par adrešu noteikšanu telpu grupām Ūdens ielā 2C, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par mūzikas atskaņošanas saskaņošanu vasaras kafejnīcā “Kāre” Cēsu ielā 13, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Matīšu ielā 31, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 10A, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Parka ielā 10, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums 

2.Pielikums

3.Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par zemes vienību Rīgas iela, Rīgas iela 91 un Vaidavas iela, Valmiera, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

Par adrešu maiņu SIA “CARE 09” piederošajām būvēm Beātes ielā 49, Valmierā

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Smilšu ielā 7, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām

Pielikums

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu parādiem līdz 15,00 euro

Pielikums

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

Pielikums

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai „Valmieras futbola klubs”

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA „SALVIS”

Ilze Ķirse

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijā

Pielikums

Ieva Miķīte-Plusniņa

 1.  

Par valsts mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu 2019.gadam

Toms Upners

 1.  

Par grozījumu iestādes “Valmieras 2.vidusskola” nolikumā

Konsolidētā versija

Guna Zvirgzda

 1.  

Par noteikumu “Par kārtību, kādā Valmieras pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības pakalpojums vasaras periodā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Guna Zvirgzda

 1.  

Par Valmieras Valsts ģimnāzijas noteikumu par izglītojamo uzņemšanu 10.–12.klasē apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par grozījumu atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļa amatā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus ar citiem amatiem

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par komandējumu uz Giterslo, Vācijā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par komandējumu uz Norvēģiju

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu

Pielikums (1.daļa, 2.daļa, 3.daļa)

Rūta Zaļaiskalna

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Velga Mālkalne

 1.  

Par projekta ““Asja Lācis. Avangarda inženiere” Valmierā” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Liene Jakobsone

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu frisbija čempionāta apmeklēšanai

Rihards Zalte

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

 1.  

Par komandējumu uz Zviedriju un Dāniju

Olga Ozola

 1.  

Par grozījumiem domes 28.03.2019. lēmumā Nr.119 (protokols Nr.4, 44.§) “Par Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldību inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” nolikuma apstiprināšanu”

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

Konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma “Balva uzņēmējdarbībā” piešķiršanu

Gints Bērtiņš