A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 28.03.  

Drukāt
28.02.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 28.martā, plkst.15.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

28.03.2019. domes sēdes audioieraksts 1.daļa, 2.daļa

28.03.2019. domes sēdes protokols

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

Guntis Braslis

 1.  

Par zemes nomu Jāņparka ielā 10, Valmierā

Anda Saliņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar Ilonu Sarelainenu Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 2, Valmierā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Valmieras futbola klubs”

Evija Stračinska

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru

Rita Jemšika

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 31.07.2014. lēmumā Nr.226 (protokols Nr.11, 9.§) “Par zemes vienību Senču ielā 17F un Kārļa Baumaņa ielā 4A, Valmierā, piekritību”

Konsolidētais lēmums

Konsolidētā lēmuma 1. pielikums

Konsolidētā lēmuma 2.pielikums

Juris Zariņš

 1.  

Par kases aparāta pārdošanu par brīvu cenu

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par apaļkoksnes atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par nomas maksas atcelšanu Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētās

Konsolidētais lēmums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par apbūvētas zemes vienības Andreja Upīša ielā 26A, Valmierā, atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par grozījumiem domes 25.01.2018. lēmumā Nr.18 (protokols Nr.1, 19.§) “Par atbalstu projekta „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā, energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” pieteikuma iesniegšanai”

Konsolidētais lēmums

Konsolidētā lēmuma 1.pielikums

Konsolidētā lēmuma 2.pielikums

Maija Zālamane

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “KANTĪNE B” vasaras kafejnīcai Lāčplēša ielā 1A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA „KANTĪNE B”

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu Leona Paegles ielā 10, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par atbalstu dalībai Erasmus+ projektā „Roku rokā”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par atbalstu Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijā 31. Reģionālajai konferencei

Iveta Pāže

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Valmieras pilsētā” apstiprināšanu

Pielikums

Inga Savicka

 1.  

Par Latvijas čempionāta peldēšanā rīkošanu

Rihards Zalte

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

 1.  

Par projekta „Lielformāta sienas gleznojums Valmieras pilsētā „Baltijas ceļam-30”” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par finansējumu Maksima Galkina koncerta organizēšanai Valmierā

Dace Jase

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu

Līga Dzene

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 07.03.2019. rīkojuma Nr.2.2.1.3/19/6 apstiprināšanu

Pielikums

Olga Ozola

 1.  

Par Valmieras bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu

Olga Ozola

 1.  

Par Valmieras bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

Olga Ozola

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 04.11.2010. lēmumā Nr.471 (protokols Nr.16, 5.§) „Par privatizācijai nodotās pašvaldības zemes nomu līdz zemes privatizācijas procesa pabeigšanai”

Konsolidētais lēmums

Anda Saliņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu Bruņinieku ielā 4, Valmierā, ar SIA “VĪNKALNIEŠI”

Evija Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu Rīgas ielā 10, Valmierā, ar SIA “Caffe Arte”

Evija Stračinska

 1.  

Par struktūrvienības “Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja padomnieka iecelšanu

Olga Ozola

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumā Nr.334 (protokols Nr.9, 31.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības deleģētā pārstāvja noteikšanu”

Konsolidētais lēmums

Lelde Birkenšteina-Putniņa

 1.  

Par projekta “Dzejas nakts Valmierā” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ričarda Gailuma, domes deputāta Vugara Ecmaņa, Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieku un Valmieras muzeja darbinieku komandējumu uz Pleskavu (Krievija)

Olga Ozola

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Solvita Andžāne

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecībai Valmierā

Inta Štefenberga

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Solvita Andžāne

 1.  

Par telpu grupu apvienošanu un adreses noteikšanu apvienotajai telpu grupai Zvaigžņu ielā 5, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 57.§) “Par atbalstu dalībai projektā „Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”

Konsolidētais lēmums

Konsolidētā lēmuma pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Solvita Andžāne

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Solvita Andžāne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.11.2017. lēmumā Nr.422 (protokols Nr.16, 19.§) „Par ilgtermiņa aizņēmumu Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekta īstenošanai”

Konsolidētais lēmums

Inta Štefenberga

 1.  

Par grozījumiem domes 31.05.2018. lēmumā Nr.217 (protokols Nr.6, 35.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Valmieras Viestura vidusskolas ēkas Viestura alejā 3, Valmierā, pārbūve 1. un 2.kārta un mācību vides uzlabošana” realizēšanai”

Konsolidētais lēmums

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Viedo tehnoloģiju Ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2018.gada peļņas izlietošanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldību inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” konkursa nolikuma apstiprināšanu

1.Pielikums

2.Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā “Ārkārtas reaģēšanas plāns veselības aprūpes sistēmas noturībai pret elektroenerģijas padeves pārtraukumiem”

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projektu konkursā

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.319 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras pilsētā”

Precizēti saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Gints Bērtiņš

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības ielu, to kompleksu investīciju projektu īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu Dārza ielas, Beātes ielas, Dakstiņu ielas un Miera ielas Valmierā un to kompleksu investīciju projektu īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A

Inta Štefenberga