A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 28.02.  

Drukāt
31.01.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 28.februārī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

28.02.2019. domes sēdes audioieraksts

28.02.2019. domes sēdes protokols

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

G.Braslis

 1.  

Par zemes vienības Mūrmuižas ielā 18D, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par rezerves zemes piekritību Valmieras pilsētas pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā

J.Zariņš

 1.  

Par adrešu noteikšanu telpu grupām Ūdens ielā 2C, Valmierā

E.Stračinska

 1.  

Par grozījumiem domes 25.01.2018. lēmumā Nr.17 (protokols Nr.1, 18.§) “Par atbalstu projekta “Grupu dzīvokļu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem un ģimenes atbalsta centra izveide Valmierā” pieteikuma iesniegšanai”

Konsolidētā versija

G.Bērtiņš

 1.  

Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA

Pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 2018.gada 11.decembra lēmuma Nr.148 (protokols Nr.16, 5.§) apstrīdēšanu

B.Tūtina

 1.  

Par komandējumu uz Norčepingu, Zviedrijā

O.Ozola

 1.  

Par komandējumu uz Beļģiju

O.Ozola

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātu, komisiju un Valmieras bāriņtiesas locekļu atlīdzības noteikumos - Atlikts

I.Čākure

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumā Nr. 213 (protokols Nr.6, 31. §) “Par izglītojamo ēdināšanas, ceļa (transporta) izdevumu un viesnīcu (naktsmītņu) apmaksu”

Konsolidētā versija

S.Andžāne

 1.  

Par atbalstu dalībai Erasmus+ projektā “Pedagogu kapacitātes stiprināšana Valmieras pilsētas izglītības iestādēs”

I.Savicka

 1.  

Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par īpašumu Rīgas ielā 33, Valmierā

I.Ķirse

 1.  

Par precizējumiem deleģēšanas līguma projektā ar biedrību „Latviešu Samariešu apvienība”, kas apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.12.2018. lēmumu Nr.452 (protokols Nr.18, 25.§)

K.Muceniece

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu

R.Zalte

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu

R.Zalte

 1.  

Par papildu telpu iznomāšanu nekustamā īpašumā Purva ielā 12, Valmierā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai

E.Stračinska

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Denveru (ASV)

O.Ozola

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” un sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Darbs devēju konfederācija”

Pielikums

O.Ozola