A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 31.01.  

Drukāt
28.12.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 31.janvārī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

 

31.01.2019. domes sēdes audioieraksts

31.01.2019.domes sēdes protokols

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

Guntis Braslis

2.

Par zemes vienības Rīgas ielā 88, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

3.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Pielikums

Rita Jemšika

4.

Par Valmieras pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu

Pielikums

Rita Jemšika

5.

Par neapbūvētas zemes vienības Asteru ielā 6, Valmierā, trešo izsoli

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

6.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 7, Valmierā, trešo izsoli

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

7.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 11, Valmierā, trešo izsoli

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

8.

Par Koku ielas atzara atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

9.

Par neizīrēta dzīvokļa Purva ielā 11-73, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

10.

Par dzīvokļa īpašuma Cēsu ielā 31-12, Valmierā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Ilmārs Eglītis

11.

Par apbūvētas zemes vienības Austrumu ielā 59, Valmierā, atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

12.

Par apaļkoksnes nodošanu atsavināšanai

Pielikums

Ilmārs Eglītis

13.

Par grozījumiem līgumā par zemes nomu Dīvaliņa ielā 10, Valmierā, SIA “Valmieras ūdens”

Anda Saliņa

14.

Par nomas attiecību izbeigšanu ar “APBEDĪŠANAS NAMS - KREMATORIJA” SIA

Anda Saliņa

15.

Par zemes nomu Dīvaliņa ielā 15, Valmierā, SIA „MBR1”

Anda Saliņa

16.

Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu Georga Apiņa ielā 12, Valmierā, ar Ilonu Sarelainenu

Evija Stračinska

17.

Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu Georga Apiņa ielā 12, Valmierā, ar Māru Lasmani

Evija Stračinska

18.

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar ģimenes ārsti Māru Lasmani Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

19.

Par atbalstu Valmieras bibliotēkas dalībai projektā “Mūsu zaļā identitāte – Nordplus sadarbība pret klimata pārmaiņām”

Pielikums

Gints Bērtiņš

20.

Par atbalstu projekta „Atbalsts komercdarbībai – Kauguru ielas pārbūve” iesnieguma iesniegšanai

Gints Bērtiņš

21.

Par atbalstu dalībai projektā „Izstāde „Uzmanību - EKSPEDĪCIJA””

Pielikums

Guna Medne

22.

Par projekta "Filmu programma Valmieras Mākslas dienu 2019 ietvaros "Soļi.Pilsēta.Es"" pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

23.

Par izmaiņām Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumā “Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursi”

Pielikums

Rihards Zalte

24.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Sporta vienības vērtēšanas komisijas lēmuma apstiprināšanu

Pielikums

Rihards Zalte

25.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisijas sastāvā

Ieva Miķīte-Plusniņa

26.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu

Konsolidētā versija

Indra Čākure

27.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu „Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” apstiprināšanu

Indra Čākure

28.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu „Sociālās garantijas, to piešķiršanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu

Pielikums

Indra Čākure

29.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.19 (protokols Nr.1. 19.§) “Par Valmieras bibliotēkas štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Indra Čākure

30.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.01.2017. lēmumā Nr.25 (protokols Nr.1. 25.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras muzejs” štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Indra Čākure

31.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.15 (protokols Nr.1. 15.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Pansionāts “Valmiera” štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Indra Čākure

32.

Par grozījumiem 01.08.2016. noslēgtajā deleģēšanas līgumā ar Burtnieku novada pašvaldību

Pielikums

Iveta Pāže

33.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.46 (protokols Nr.1, 46.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās un speciālās izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Velga Mālkalne

34

Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibinājumu Iespējamā misija

Pielikums

Velga Mālkalne

35.

Par iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”” maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Konsolidētā versija

Solvita Andžane

36.

Par Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas dalību projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Solvita Andžane

37.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību Iniciatīvu programmā “Latvijas skolas soma”

Pielikums

Solvita Andžane

38.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 49.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

1.konsolidētā versija

2.konsolidētā versija

Solvita Andžane

39.

Par grozījumiem 27.09.2018. lēmumā Nr.330 (protokols Nr.11, 35.§) “Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai”

Konsolidētā versija

Solvita Andžane

40.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu Rīgas ielā 19, Valmierā

Ilze Ķirse

41.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā

Pielikums

Gunita Jansone

42.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām izglītības iestādēm 2019.gadā

Pielikums

Gunita Jansone

43.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu izglītojamo privātajām vispārizglītojošām iestādēm 2019.gadā

Gunita Jansone

44.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

Gunita Jansone

45.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras pilsētā

Paskaidrojuma raksts

Gints Bērtiņš

46.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

Konsolidētā versija

Paskaidrojuma raksts

Guna Zvirgzda

47.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBU „ATSPĒRIENS"

Pielikums

Kaija Muceniece

48.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu „Fonds „Iespēju tilts”"

Pielikums

Kaija Muceniece

49.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”

Pielikums

Kaija Muceniece

50.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS”

Pielikums

Kaija Muceniece

51.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „SEV, TEV UN ĢIMENEI"

Pielikums

Kaija Muceniece

52.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS”

Pielikums

Kaija Muceniece

53.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu „Centrs Valdardze"

Pielikums

Kaija Muceniece

54.

(Informatīvs jautājums) Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas 2018.gada pārskats

Ričards Gailums

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” realizācijai

Gunita Jansone

  1.  

Par papildus ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2c, Valmierā, energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” realizēšanai

Gunita Janosne

  1.  

Par īstermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības īslaicīgai finanšu resursu nodrošināšanai Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekta – BMX trases būvniecības īstenošanai

Gunita Janosne

  1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātu, komisiju un Valmieras bāriņtiesas locekļu atlīdzības noteikumos

Konsolidētā versija

Olga Ozola