A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 27.12.  

Drukāt
30.11.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 27.decembrī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

 

 

27.12.2018. domes sēdes audio ieraksts

27.12.2018.domes sēdes protokols

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu

G.Braslis

 1.  

Par grozījumiem līgumā par zemes nomu Rīgas iela 50, Valmierā, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AVRON”

A.Saliņa

 1.  

Par zemes nomu Rīgas ielā 91, Valmierā „VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 24.08.2017. lēmumā Nr.290 (protokols Nr.11, 2.§) ”Par apbūves tiesības līgumu slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija””

24.08.2017. lēmuma Nr.290 konsolidētā versija

A.Saliņa

 1.  

Par zemes nomu Andreja Upīša ielā 8A, Valmierā, no zemes īpašnieces

A.Saliņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma daļas Cēsu ielā 32, Valmierā, iegādi

A.Saliņa

 1.  

Par zemes vienības Andreja Upīša ielā 32, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses Andreja Upīša iela 30B, Valmiera, maiņu

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Rīgas ielā 66, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 57.§) “Par atbalstu dalībai projektā „Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”

25.01.2018. lēmuma Nr.49 konsolidētā versija

G.Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā „Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībā”

Lēmuma Nr.438 pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Par grozījumu atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļa amatā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekļu amatos

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas locekļa amatā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekļa amatā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas locekļa amatā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisijas locekļa amatā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā

Štatu saraksta konsolidētā versija

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem struktūrvienības “Juridiskā nodaļa” nolikumā

24.09.2015. lēmuma Nr.345 konsolidētā versija

B.Tūtina

 1.  

Par Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” vadītāja atbrīvošanu no amata

D.Jase

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Pielikums

I.Ķirse

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.300 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikumi un Saistošo noteikumu Nr.300 konsolidēto versiju skatīt Pašvaldība-Dokumenti- Saistošie noteikumi-Pašvaldības budžets

I.Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

I.Štefenberga

 1.  

Par grozījumiem struktūrvienības “Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa” nolikumā

22.12.2016. lēmuma Nr.489 konsolidētā versija

I.Čākure

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu “Valmieras pilsētas pašvaldības videonovērošanas sistēmas lietošanas noteikumi” apstiprināšanu

Pielikums

S.Čeirāne

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”

Pielikums

K.Muceniece

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Nacionālo veselības dienestu par informācijas sniegšanu

Pielikums

K.Muceniece

 1.  

Par atbalstu Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” dalībai projektā „Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību" (WasteArt)”

Pielikums

I.Pāže

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.46 (protokols Nr.1, 46.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Štatu (amatu) saraksts

I.Pāže

 1.  

Par ēdināšanas maksas noteikšanu Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

I.Pāže

 1.  

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmas

Paskaidrojuma raksts 27.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.317

I.Pāže

 1.  

Par grozījumiem VPP noteikumos “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm”

26.01.2017. lēmuma Nr.9 konsolidētā versija

T.Lauze

 1.  

Par Valmieras zīmola grafiskās identitātes vadlīniju grāmatas pieņemšanu

K.Melece

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par pilnveidotā tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Dace Elbrete

2.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par datu tiešsaistes apmaiņu

Pielikums

Indra Čākure

3.

Par Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” vadītāja iecelšanu

Dace Jase