A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 29.novembrī  

Drukāt
30.10.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 29.novembrī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

29.11.2018. domes sēdes audioieraksts 1.daļa, 2.daļa

29.11.2018.domes sēdes protokols

Darba kārtība

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa lietās

         Guntis Braslis

2.

Par nekustamā īpašuma Abula ielā 1, Valmierā, daļas iegādi

Ilmārs Eglītis

3.

Par nekustamā īpašuma Pilskalna ielā 2A, Valmierā, iegādi

Ilmārs Eglītis

4.

Par zemes vienības Savariņa ielā 9,Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

5.

Par tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” pilnveidošanu

Dace Elbrete

6.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā

Ieva Miķīte-Plusniņa

7.

Par papildu finansējuma piešķiršanu deleģēto uzdevumu izpildei

Dace Jase

8.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 „Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā”

Kaija Muceniece

9.

Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Pielikums

Velga Mālkalne

10.

Par Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas attīstības plāna 2018./2019.-2020./2021. mācību gadam apstiprināšanu

Velga Mālkalne

11.

Par dalības maksas apstiprināšanu vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2019” 2.kārtā

Solvita Andžane

12

Par nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu XII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālam “...un es iešu un iešu”

Nolikums

Solvita Andžane

13.

Par atbalstu Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” dalībai projektā „Skudras Urdas uzdevumu un eksperimentu krājums”

Apraksts

Guna Zvirgzda

14.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.297 “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs”

Guna Zvirgza

15.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā

Ilze Ķirse

16.

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Rūta Zaļaiskalna

17.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija struktūrvienības “Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa” nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija

Kristīne Melece

18.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības laikraksta "Valmiera domā un rada" darbības izbeigšanu

Kristīne Melece

19

Par Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma izveidošanu

Kristīne Melece

20.

Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā “Valmiera”

Teiksma Taube

Papildu jautājumi

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 05.08.2010. lēmumā Nr.324 (protokols Nr.11, 5.§) „Par izmaiņām zemes nomas līgumā par zemes nomu Cēsu ielā 32, Valmierā, no zemes īpašnieka Ivara Kursīša”

Lēmuma Nr.324 konsolidētā versija

Anda Saliņa

  1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 18.12.2014. lēmumā Nr.404 (protokols Nr.20, 7.§) „Par zemes nomu no zemes īpašniekiem ēku (būvju) īpašuma Kārļa Baumaņa ielā 13, Valmierā, apsaimniekošanas vajadzībām”

Lēmuma Nr.404 konsolidētā versija

Anda Saliņa

       3. Par lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), apstiprināšanu   Dace Elbrete
       4. Zemes vienību Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi  Dace Elbrete
       5. Par zemes vienības Kauguru ielā 13,Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  Juris Zariņš