A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 25.oktobrī  

Drukāt
05.10.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 25.oktobrī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

25.10.2018. domes sēdes protokols

25.10.2018. domes sēdes audioieraksts

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļu lietās

Guntis Braslis

2.

Par pasažieru automašīnas „Hyundai H1” (valsts reģistrācijas numurs FS4002) atsavināšanu

Pielikums-izsoles noteikumi

Ilmārs Eglītis

3.

Par vieglās pasažieru automašīnas „Škoda Octavia” (valsts reģistrācijas numurs FU2986) atsavināšanu

Pielikums-izsoles noteikumi

Ilmārs Eglītis

4.

Par Koku ielas atzara atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

5.

Par neapbūvētas zemes vienības Asteru ielā 6, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Pielikumi-izsoles noteikumi, līgums, akts

Ilmārs Eglītis

6.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 5, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Pielikumi-izsoles noteikumi, līgums, akts

Ilmārs Eglītis

7.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 7, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Pielikumi-izsoles noteikumi, līgums, akts

Ilmārs Eglītis

8.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 11, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Pielikumi-izsoles noteikumi, līgums, akts

Ilmārs Eglītis

9.

Par apbūvētas zemes vienības “Krematorija”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

10.

Par nekustamā īpašuma Šķesteru iela, Valmierā, iegādi

Anda Saliņa

11.

Par neizpirktās pilsētas zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu

Anda Saliņa

12.

Par zemes daļas nomu Stirnu ielā, Valmierā

Anda Saliņa

13.

Par zemes nomu Beātes ielā 47, Valmierā

Anda Saliņa

14.

Par zemes vienības Loku ielā 40, Valmierā, ½ domājamās daļas nomu

Anda Saliņa

15.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr.456 (protokols Nr.15, 8.§) „Par zemes nomu Kauguru ielā 7, Valmierā, garāžu kooperatīvajai sabiedrībai “BĀNIS””

Lēmuma Nr.456 konsolidētā versija

Anda Saliņa

16.

Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu Bruņinieku ielā 1, Valmierā, ar biedrību “Beverīnas amatnieki”

Evija Stračinska

17.

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse” Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

18.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā Nr.378 (protokols Nr.11, 8.§)

Lēmuma Nr.378 konsolidētā versija

Evija Stračinska

19.

Par zemes vienības Brīvības ielā 44, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

20.

Par zemes vienību Pilskalna ielā 1 un Pilskalna ielā 3, Valmierā, apvienošanu

Juris Zariņš

21.

Par optisko sakaru kabeļu kanalizācijas būvniecību zemes vienībā Pleskavas ielā 2, Valmierā

Juris Zariņš

22.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu “Valmieras pilsētas Būvvalde”, “Attīstības pārvalde” un tās struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu

Valmieras pilsētas Būvvaldes nolikums, Attīstības pārvaldes nolikums, struktūrvienību nolikums

Gints Bērtiņš

23.

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

Pielikums Nr.1 un Nr.2

Gints Bērtiņš

24

Par atbalstu dalībai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projektu konkursā

Gints Bērtiņš

25

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.16 (protokols Nr.1, 17.§)

Lēmuma Nr.16 konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

26

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.50

Lēmuma Nr.50 konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

27

Par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu

Ilze Beķere

28

Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatu

Mairita Lakstiņa

29

Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus

Mairita Lakstiņa

30

Par amatu savienošanu

Mairita Lakstiņa

31

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas locekļu amatos

Mairita Lakstiņa

32

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai) locekļa amatā

Mairita Lakstiņa

33

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības metu konkursu žūrijas komisijas locekļu amatos

Mairita Lakstiņa

34

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas locekļa amatā

Mairita Lakstiņa

35

Par grozījumiem Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas priekšsēdētāja un locekļa amatā

Mairita Lakstiņa

36

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 17.oktobra rīkojuma Nr.2.2.1.3/18/25 apstiprināšanu

Rīkojums

Mairita Lakstiņa

37

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Valmieras izglītības pārvaldē

Inta Štefenberga

38

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 27.septembra SN Nr.311 “Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 25.09.2014. SN Nr.218 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā””

Ilze Ķirse

39

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ēkai Ķieģeļu ielā 8, Valmierā un Mālu ielā 1, Valmierā

Ilze Ķirse

40

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ēkai Leona Paegles ielā 47, Valmierā

Ilze Ķirse

41

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Cempu ielā 13, Cempu ielā 13A un Cempu ielā 13B, Valmierā

Ilze Ķirse

42

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par ēkām un būvēm Linarda Laicena ielā 2, Valmierā un Fabrikas ielā 1, Valmierā

Ilze Ķirse

43

Par papildu finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

44

Par Latvijas Junioru čempionātu peldēšanā

Rihards Zalte

45

Par grozījumiem 2018.gada 31.maija lēmumā Nr. 213 (protokols Nr.6, 31. §) “Par izglītojamo ēdināšanas, ceļa (transporta) izdevumu un viesnīcu (naktsmītņu) apmaksu”

Lēmuma Nr.213 konsolidētā versija

Iveta Pāže

46

Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu

Noteikumu, pielikums Nr.1 un Nr.2

Iveta Pāže

47

Par Valmieras 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Nolikums

Iveta Pāže

48

Par grozījumiem iestādes “ Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs” nolikumā

Nolikums

Iveta Pāže

49

Par atbalstu Valmieras 5.vidusskolas dalībai projektā „BIONEER 2019”

Pielikums

Iveta Pāže

50

Par atbalstu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra dalībai projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam" Nr.7.3.2.0/16/I/001

Pielikums

Iveta Pāže

51

Par atbalstu Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs dalībai projektā „Be Smart! Be Green!”

Pielikums

Iveta Pāže

52

Par atbalstu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas dalībai projektā „Es - Tu – Mēs pasaulē!”

Pielikums

Iveta Pāže

53

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” nolikumā

Nolikums

Guna Zvirgzda

54

Par grozījumiem Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” nolikumā

Nolikums

Guna Zvirgzda

55

Par grozījumiem Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” nolikumā

Nolikums

Guna Zvirgzda

56

Par grozījumiem Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikumā

Nolikums

Guna Zvirgzda

57

Par grozījumiem Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” nolikumā

Nolikums

Guna Zvirgzda

58

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”

Kaija Muceniece

 

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par grozījumiem iestādes "Valmiera 5.vidusskola" nolikumā

Nolikums

Iveta Pāže

  1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Purva ielā 11-12, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Pielikumi-izsoles noteikumi, līgums, akts

Ilmārs Eglītis

  1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Purva ielā 11-73, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Pielikumi-izsoles noteikumi, līgums, akts

Ilmārs Eglītis

  1.  

Par grozījumu iestādes “Valmieras Viestura vidusskola” nolikumā

Nolikums

Iveta Pāže

  1.  

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Nolikums

Iveta Pāže

  1.  

Par grozījumiem iestādes “Valmieras Pārgaujas sākumskola” nolikumā

Nolikums

Iveta Pāže

  1.  

Par iestādes “Valmieras sākumskola” nolikuma apstiprināšanu

Nolikums

Iveta Pāže

       8. Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu “Goda valmierietis” un “Gada valmierietis” piešķiršanu Kristīne Melece