A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 27.septembrī  

Drukāt
24.08.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018. gada 27.septembrī, plkst. 14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

 

27.09.2018. domes sēdes protokols

27.09.2018.domes sēdes audioieraksts

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās

Guntis Braslis

2.

Par vieglās pasažieru automašīnas “Dacia Duster”, valsts reģistrācijas numurs HU2347, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Izsoles noteikumi

Ilmārs Eglītis

3.

Par apbūvētas zemes vienības Loku ielā 82, Valmierā, atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

4.

Par atbalstu suņu pastaigu un apmācību laukuma izveidei Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižā

Ilmārs Eglītis

5.

Par zemes vienību Loku ielā 78, Loku ielā 76, un Mērnieku ielā 11, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

6.

Par zemes vienības Ausekļa ielā 22A, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

7.

Par zemes vienību Ainažu ielā 5 un Senču ielā 5D, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

8.

Par lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, un tā Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Dace Elbrete

9.

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ziloņu iela 11, Valmierā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) un darba uzdevuma apstiprināšanu

Dace Elbrete

10.

Par tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” un tā Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Dace Elbrete

11.

Par nekustamā īpašuma Šķesteru iela, Valmierā, iegādi

Anda Saliņa

12.

Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu Bastiona ielā 24, Valmierā, ar ģimenes ārsti Maiju Grīnbergu

Evija Stračinska

13.

Par līguma slēgšanu ar SIA “ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā

Līgums

Gints Bērtiņš

14.

Par ieguldījumu “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA pamatkapitālā

Gints Bērtiņš

15.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2016.gada 27.oktobra lēmumā Nr.410 (protokols Nr.11, 12.§) “Par Valmieras Biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

27.10.2016. lēmuma Nr.410 konoslidētā versija

Gints Bērtiņš

16.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Ieva Miķīte-Plusniņa

17.

Par grozījumiem Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

Nolikums

Mairita Lakstiņa

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par ēkām un būvēm Linarda Laicena ielā 4, Valmierā

Ilze Ķirse

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par ēkām un būvēm Mūrmuižas ielā 11A, Valmierā

Ilze Ķirse

20.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par ēkām un būvēm Rīgas ielā 93, Valmierā, un Rīgas ielā 93A, Valmierā

Ilze Ķirse

21.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Ilze Ķirse

22.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.57

25.01.2018. lēmuma Nr.57 konoslidētā versija

Inta Štefenberga

23.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.47 (protokols Nr.1,52.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā”

25.01.2018.lēmuma Nr.47 konsolidētā versija un pielikumi

Inta Štefenberga

24.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.58 (protokols Nr.1, 66.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības investīciju projektu dokumentācijas izstrādei”

25.01.2018.lēmuma Nr.58 konsolidētā versija

Inta Štefenberga

25.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Valmieras vasaras teātra festivāla izrādes “Traktopera” izmaksu segšanai

Dace Jase

26.

Par projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanu 2019.gadā

Dace Jase

27.

Par izmaiņām Valmieras sporta vienības nolikumā

Nolikums

Rihards Zalte

28.

Par finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

29.

Par finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

30.

Par piešķirtā  finansējuma mērķa maiņu

Rihards Zalte

31.

Par papildu finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

32.

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu un iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidošanu

Konkursa nolikums

Velga Mālkalne

33.

Par grozījumiem iestādes “Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs” štatu (amatu) sarakstā

Konsolidētais štatu(amatu) saraksts

Velga Mālkalne

34.

Par valsts 2018./2019.mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu

Velga Mālkalne

35.

Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Nolikums

Solvita Andžāne

36.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.111„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta skolā”

Solvita Andžāne

37.

Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai

Solvita Andžāne

38.

Par grozījumiem 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 49.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

28.01.2016. lēmuma Nr.49 konoslidētā versija

Solvita Andžāne

39.

Par grozījumu domes 23.08.2018. lēmumā Nr.282 “Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras Bērnu sporta skolā”

23.08.2018.lēmuma Nr.282 konslodētā versija

Solvita Andžāne

40.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.46 (protokols Nr.1, 46.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu

28.01.2016.lēmuma Nr.46 konsolidētā versija

Iveta Pāže

41.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2018./2019.mācību gadā

Iveta Pāže

42.

Par papildus finansējuma piešķiršanu Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas grupas atvēršanai

Iveta Pāže

43.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.300 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu"

Inta Štefenberga

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 1, Valmierā

Gints Bērtiņš

  1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par informācijas sistēmas lietošanu tiešsaistes režīmā

Sadarbības līgums

Ilze Polka