A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 23.augustā  

Drukāt
06.08.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018. gada 23.augustā, plkst. 14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

23.08.2018. domes sēdes protokols

23.08.2018.domes sēdes audioieraksts

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļu lietās

Anda Saliņa

2.

Par zemi Valkas ielā 54A, Valmierā

Ilmārs Eglītis

3.

Par vieglās pasažieru automašīnas Hyundai IX55 nodošanu bez atlīdzības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam

Ilmārs Eglītis

4.

Par Grāvju ielas, Valmierā, adrešu maiņu

Juris Zariņš

5.

Par zemes vienības Stacijas ielā 36, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

6.

Par iestādes “Attīstības un būvniecības pārvalde” un tās struktūrvienību reorganizāciju

Evija Voitkāne

7.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Sabiedrisko attiecību nodaļa” nosaukuma maiņu

Zane Bulmeistare

8.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā

Ieva Miķīte-Plusniņa

9.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs

Samaksas noteikumu konsolidētā versija

Ieva Miķīte-Plusniņa

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viesnīcas ēkai Tērbatas ielā 16A, Valmierā

Ilze Ķirse

11.

Par finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

12.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Valmieras Mākslas vidusskola” nosaukuma maiņu

Solvita Andžāne

13.

Par papildus slodzes piešķiršanu Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Valmieras Mākslas vidusskola”

Solvita Andžāne

14.

Par grozījumiem 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.49  (protokols Nr.1, 49.§) “Par Valmieras pilsētas  pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu)  sarakstu apstiprināšanu”

2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.49 konsolidētā versija

Solvita Andžāne

15.

Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras Bērnu sporta skolā

Solvita Andžāne

16.

Par Jautrītei Putniņai veltītā Starptautiskā jauno pianistu konkursa Valmierā nolikuma apstiprināšanu

Nolikums

Solvita Andžāne

17.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 „Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā

Kaija Muceniece

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

  1.  

Par zemes starpgabala (kadastra numurs 9601 004 0068) atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

  1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viesnīcas ēkai Vaidavas ielā 15, Valmierā

Ilze Ķirse

3.

Par zemes nomu Austrumu ielā 59, Valmierā, ēku (būvju) īpašuma apsaimniekošanas vajadzībām

Anda Saliņa

4.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 05.11.2009. lēmumā Nr.645 (protokols Nr.16, 19.§) “Par zemes nomu Bruņinieku ielā 1, Valmierā SIA “Valmieras ūdens””

05.11.2009. lēmumā Nr.645 konsolidētā versija

Anda Saliņa

5.

Par grozījumiem 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 49.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Solvita Andžāne

6.

Par apaļkoksnes nodošanu atsavināšanai

Izsoles noteikumi

Ilmārs Eglītis

7.

Par SIA „ZAAO” pamatkapitāla palielināšanu

SIA "ZAAO" statūti

Gints Bērtiņš

8.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.46 (protokols Nr.1, 46.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu

Guna Zvirgzda

9.

Par komandējumu uz Vāciju

Ieva Miķīte-Plusniņa

10.

Par iestādes “Attīstības pārvalde” vadītāja iecelšanu

Evija Voitkāne

11.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 22.03.2018. lēmumā Nr.104 (protokols Nr.3, 11.§) “Par garāžu ēkas Kārļa Baumaņa ielā 4A, Valmierā, nojaukšanu”

22.03.2018. lēmumā Nr.104 konsolidētā versija

Juris Zariņš

12.

Par iestādes “Valmieras pilsētas Būvvalde” vadītāja iecelšanu

Evija Voitkāne

13.

Par grozījumiem 2018.gada 22.marta lēmumā Nr.118 (prot.Nr.3.,25.§) “Par dalību projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā

2018.gada 22.marta lēmumā Nr.118 konsolidētā versija ,sadarbības līgums un pielikums

Sanita Strazdiņa

14.

Par peldbaseina Rīgas ielā 91, Valmierā apsaimniekošanu

Rita Jemšika

15. Par Valmieras zīmola grafisko identitāti  Zane Bulmeistare