A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 26. jūlijā 

Drukāt
25.06.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018. gada 26. jūlijā, plkst. 14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

26.07.2018. domes sēdes protokols

26.07.2018.domes sēdes audioieraksts

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

     

1.

Par zemes pirkšanu Matīšu ielā, Vamierā

Ilmārs Eglītis

2.

Par zemes vienības Matīšu šosejā 4, Valmierā, atsavināšanu

Pielikums: izsoles noteikumi, līgums un akts.

 

Ilmārs Eglītis

3.

Par neapbūvētas zemes vienības Asteru ielā 6, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Pielikums: izsoles noteikumi, līgums un akts

Ilmārs Eglītis

4.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 5, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Pielikums: izsoles noteikumi, līgums un akts

Ilmārs Eglītis

5.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 7, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Pielikums: izsoles noteikumi, līgums un akts

Ilmārs Eglītis

6.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 9, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Pielikums: izsoles noteikumi, līgums un akts

Ilmārs Eglītis

7.

Par neapbūvētas zemes vienības Savariņa ielā 11, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Pielikums: izsoles noteikumi, līgums un akts

Ilmārs Eglītis

8.

Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu Georga Apiņa ielā 12, Valmierā

Evija Stračinska

9.

Par adreses Raiņa iela 10A, Valmiera, maiņu

Dace Elbrete

10.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 20.jūlija rīkojuma Nr.2.2.1.3/18/19 apstiprināšanu

Pielikums: rīkojums Nr.2.2.1.3/18/19

Mairita Lakstiņa

11.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā

Pielikums: Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) saraksta konsolidētā versija un 31.05.2018. lēmuma Nr.200 konsolidētā versija

Gints Konošonoks

12.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos „Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Indra Čākure

13.

Par atbalstu Cēsu rotas simtgades piemiņas vietas izveidošanai

Gerda Čevere-Veinberga

14.

Par finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

15.

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas ratiņkerlinga izlases dalībniekam

Rihards Zalte

16.

Par sociālo pedagogu darbu Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Pielikums: Sociālpedagoģisko problēmu risinājums Valmieras izglītības iestādēs, 2018

Velga Mālkalne

17.

Par grozījumiem VPP lēmumā Nr.327 (protokols Nr.9, 24§) no 25.08.2016. “Par VPP dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtība

25.08.2019 lēmuma Nr.327 konsolidētā versija

Guna Zvirgzda

18.

Par grozījumu VPP domes 21.12.2017. lēmuma Nr. 462 (protokols Nr.18, 30.§) “Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumā (Jumaras iela 9, Valmiera)

21.12.2017.lēmuma Nr.462 konsolidētā versija

Guna Zvirgzda

19.

Par Nodomu protokola slēgšanu ar biedrību “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” par sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra izveidošanā un pakalpojumu sniegšanā

Pielikums: Nodomu protokols

Sanita Strazdiņa

 

 PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par vieglās automašīnas DACIA DUSTER, valsts reģistrācijas numurs HU2347, nodošanu atsavināšanai

Pielikums: izsoles noteikumi

Ilmārs Eglītis

2.

Par finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

3.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Sporta vienības vērtēšanas komisijas lēmuma apstiprināšanu

Rihards Zalte

4. Par basketbola grozu nodošanu bez atlīdzības Rūjienas novada pašvaldībai Ilmārs Eglītis
5.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.06.2018. lēmumā Nr.237 (protokols Nr.7, 16.§) “Par atbalstu Andreja Ēķa filmas “Klases salidojums” uzņemšanai”

21.06.2018. lēmuma Nr.237 konsolidētā versija

Dace Jase
6.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru

Pielikums: Sadarbības līgums

Kaija Muceniece