A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 21.jūnijā 

Drukāt
01.06.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 21.jūnijā, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

21.06.2018.domes sēdes protokols

21.06.2018.domes sēdes audioieraksts

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības gada publiskā pārskata par 2017.gadu apstiprināšanu

D.Jase

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

G.Braslis

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu maksas noteikšanas kārtību

G.Braslis

 1.  

Par zemes starpgabala (kadastra apzīmējumu 96010070045)  Putnu ielā, Valmierā, atsavināšanu

Izsoles noteikumi, līgums un akts.

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem domes 22.12.2016. lēmumā Nr.499 (protokols Nr.14, 30§) "Par nekustamā īpašuma Purva ielā 12, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Valmieras Attīstības aģentūra""

22.12.2016.lēmuma Nr.499 konsolidētā versija

E.Stračinska

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes  2015.gada 29.oktobra lēmumā Nr.378 (protokols Nr.11, 8§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu  pārvaldīšanā un lietošanā Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm”

29.10.2015.lēmuma Nr.378 konoslidētā versija

E.Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai "Kristīgais žēlsirdības centrs"

E.Stračinska

 1.  

Par zemes vienības Andreja Upīša ielā 40A, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas

G.Bērtiņš

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 15.jūnija rīkojuma Nr.2.2.1.3/18/17 apstiprināšanu

Rīkojums

I.Miķīte-Plusniņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.58 (protokols Nr.1, 66§) "Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības investīciju projektu dokumentācijas izstrādei"

25.01.2018. lēmuma Nr.58 konsolidētā versija

I.Štefenberga

 1.  

Par grozījumiem struktūrvienības "Valmiera pilsētas pārstāvniecība Rīgā" nolikumā

"Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā" nolikuma konsolidētā versija

I.Alhasova

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.09.2014.lēmumā Nr.301 (protokols Nr.15, 24§) "Par telpu un tehniskā aprīkojuma nomu Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

25.09.2014.lēmuma Nr.301 konsolidētā versija

R.Zalte

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu SIA "Gimnasium" militāri patriotiskās spēles "Jaunie Latvijas sargi" organizēšanai

R.Zalte

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"

R.Zalte

 1.  

Par atbalstu Andreja Ēķa filmas "Klases salidojums" uzņemšanai

G.Čevere-Veinberga

 1.  

Par Valmieras 2.vidusskolas Attīstības plāna 2018.-2021.gadam apstiprināšanu

Valmieras 2.vidusskolas Attīstības plāns 2018.-2021.gadam

I.Pāže

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumā Nr.212 (protokols Nr.6, 30.§) “Par iestādes “Valmieras Jaunatnes centra “Vinda”” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

31.05.2018.lēmuma Nr.212 konsolidētā versija

I.Pāže

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Vidzemes slimnīca"

Deleģēšanas līgums

I.Sokola-Sokolova

 PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Andreja Upīša ielā 17B-85, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Izsoles noteikumi, līgums un akts

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem domes 29.09.2016. lēmumā Nr.352 (protokols Nr.10, 13.§) "Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu Purva ielā 12A, Valmierā, ar Vidzemes plānošanas reģionu"

29.09.2016. lēmuma Nr.352 konsolidētā versija

E.Stračinska