A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 31.maijā 

Drukāt
22.05.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 31.maijā, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

 

31.05.2018.domes sēdes protokols

31.05.2018.domes sēdes audioieraksts

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu

G.Braslis

 1.  

Par vēlēšanu iecirkņa izvietojuma maiņu Valmierā 13.Saeimas vēlēšanās 2018.gadā

I.Eglītis

 1.  

Par zemes nomu Kocēnu ielā 3, Valmierā, ēku (būvju) īpašuma apsaimniekošanas vajadzībām

A.Saliņa

 1.  

Par ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu Brīvības ielā 2, Valmierā

E.Stračinska

 1.  

Par mūzikas atskaņošanas saskaņošanu vasaras kafejnīcā “Kāre” Cēsu ielā 13, Valmierā

E.Stračinska

 1.  

Par telpu grupu adrešu likvidēšanu

E.Stračinska

 1.  

Par adrešu Mūrmuižas iela 15B, Mūrmuižas iela 15 un Mūrmuižas iela 15A, Valmiera, maiņu

Pielikums

J.Zariņš

 1.  

Par Bastiona ielas, Valmierā, posma nosaukuma maiņu

Pielikums

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienību nosaukumu precizēšanu

Pielikums 1. un 2.

J.Zariņš

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.04.2018. lēmuma Nr.145 (protokols Nr.4, 13.§) “Par gāzesvada būvniecību zemes vienībā Stacijas ielā 22, Valmierā” atcelšanu

J.Zariņš

 1.  

Par atbalstu Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas dalībai projektā “Mācies būt: Prakses un metožu attīstība sociālās, emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās”

Pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Par Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldību inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” konkursa nolikuma apstiprināšanu un pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidi

Konkursa nolikums, pielikums Nr.1, Nr.2, Sadarbības līguma projekts

G.Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu Valmieras 2.vidusskolas dalībai projektā “Daba – zināšanu avots”

Projekta apraksts

G.Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu Valmieras Kultūras centra dalībai projektā “Koncertuzvedums “Vali, mierā””

Projekta apraksts

G.Bērtiņš

 1.  

Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus ar citiem amatiem

M.Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā

Saraksts

I.Miķīte-Plusniņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām

I.Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu parādiem līdz 15,00 euro

Saraksts

I.Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

I.Ķirse

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.58 (protokols Nr.1, 66.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības investīciju projektu dokumentācijas izstrādei”

25.01.2018. lēmuma Nr.58. konsolidētā versija

I.Štefenberga

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.300 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikumi un Saistošo noteikumu Nr.300 konsolidēto versiju skatīt Pašvaldība-Dokumnti- Saistošie noteikumi-Pašvaldības budžets

I.Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Privātuma politikas apstiprināšanu

Privātuma politika

A.Driķe

 1.  

Par atbalstu Cēsu rotas simtgades piemiņas vietas izveidošanai            

D.Jase

 1.  

Par atbalstu Omskas apgabala Augšbebru ciema latviešu folkloras ansambļa “Varavīksne” dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos

D.Jase

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Valmieras badmintona klubs" Eiropas klubu čempionāta apmeklēšanai

R.Zalte

 1.  

Par Valmieras sporta vienības nolikuma apstiprināšanu

Nolikums

R.Zalte

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Sporta vienības vērtēšanas komisijas nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija

R.Zalte

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas centru par pašvaldības atbalstu licencēto jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanā

Sadarbības līguma projekts

S.Tama

 1.  

Par grozījumiem Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija un pielikums

V.Mālkalne

 1.  

Par iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”” maksas pakalpojumu apstiprināšanu

V.Mālkalne

 1.  

Par izglītojamo ēdināšanu, ceļa (transporta) izdevumu, dienas naudas un viesnīcu (naktsmītņu) apmaksu

V.Mālkalne

 1.  

Par Valmieras sākumskolas, Valmieras Pārgaujas sākumskolas un Valmieras 5.vidusskolas dalību Latvijas Olimpiskās komitejas projektā „Sporto visa klase”

V.Mālkalne

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Senču ielā 22A, Valmierā, atsavināšanu

Izsoles noteikumi, Līguma projekts, akts

I.Eglītis

 1.  

Par grozījumiem Pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.57 (protokols Nr.1, 65.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu Georga Apiņa ielā 12 pārbūves īstenošanai”

25.01.2018.lēmuma Nr.57 konsolidētā versija

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Valmieras Viestura vidusskolas ēkas Viestura alejā 3, Valmierā pārbūve 1. un 2.kārta un mācību vides uzlabošana” realizēšanai

I.Štefenberga

 1.  

Par grozījumiem iestādes „Valmieras Bērnu sporta skola” štatu (amatu) sarakstā

Saraksts

V.Mālkane

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.04.2018. lēmumā Nr.165 (protokols Nr.4, 35.§)

26.04.2018. lēmuma Nr.165 konsolidētā versija

V.Mālkane

6.

 Par deliģēšanas līguma noslēgšanu

Deleģēšanas līgums

G.Bērtiņš
7.  Par zemes vienību Voldemāra Baloža ielā 21, Voldemāra Baloža ielā un Eduarda Lācera ielā 15, Valmierā, nepieciešamību pašval'dibas funkciju veikšanai G.Bērtiņš