A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 26.aprīlī 

Drukāt
04.04.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 26.aprīlī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

26.04.2018. domes sēdes protokols

26.04.2018. domes sēdes audioieraksts I

26.04.2018. domes sēdes audioieraksts II

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās

G.Braslis

 1.  

Par basketbola grozu pārdošanu par brīvu cenu

Pielikums - izsoles noteikumi

I.Eglītis

 1.  

Par dzīvokļu īpašumu maiņu Jāņa Enkmaņa ielā 12, Valmierā

I.Eglītis

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.303 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.176 „Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Valmieras pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Paskaidrojuma raksts

A.Saliņa

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.304 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksts

E.Stračinska

 1.  

Par nolikuma „Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas Valmieras pilsētas svētkos no 2018.gada 27.jūlija līdz 29.jūlijam” apstiprināšanu

Pielikums - nolikums

E.Stračinska

 1.  

Par zemes vienības Burtnieku ielā 2, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Savariņa ielā 8, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par adreses Ķieģeļu iela 5, Valmiera, izslēgšanu no Valmieras pilsētas adrešu saraksta

J.Zariņš

 1.  

Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Imantas ielā 8, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 004 0064, Valmierā, apvienošanu

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienību Krāsotāju ielā 1, Stacijas ielā 8A, Dīķa ielā 4, Dīķa ielā 6 un Meža ielā 3A apvienošanu

J.Zariņš

 1.  

Par gāzes vada būvniecību zemes vienībā Stacijas ielā 22, Valmierā

J.Zariņš

 1.  

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Andreja Upīša ielā 17A, Valmierā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) un darba uzdevuma apstiprināšanu

D.Elbrete

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā “Inovatīvi risinājumi, lai atbalstītu Baltijas jūras reģiona uzņēmumus produktu izstrādē, kuru mērķis ir uzlabot vecāka gadagājuma cilvēku komfortu un drošību sabiedriskajās vietās”

G.Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas Pašvaldības noteikumos “Par braukšanas dokumentu izmantošanas un pasažieru iekāpšanas kārtību Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”

Pielikums - noteikumi

G.Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā “Kultūras vadīta mazo un vidējo pilsētu

attīstība Baltijas jūras reģionā”

G.Bērtiņš

 1.  

Par dalību Starptautiskajā Hanzas Savienības pilsētu asociācijā

G.Bērtiņš

 1.  

Par sadarbības līguma par sadarbību projekta "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums" īstenošanā slēgšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā “Mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizācijas platforma”

G.Bērtiņš

 1.  

Par SIA “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” pamatkapitāla palielināšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” administratīvajām izmaksām

G.Bērtiņš

 1.  

Par finansējuma mērķa maiņu „Nodibinājums "Māra Štromberga aģentūra""

R.Zalte

 1.  

Par Valmieras Mākslas vidusskolas direktora iecelšanu

E.Voitkāne

 1.  

Par atbalstu brīvdabas iestudējumam “Skroderdienas Silmačos”

T.Upners

 1.  

Par ielu tirdzniecības ikgadējos Valmieras pilsētas svētkos nolikuma apstiprināšanu

Pielikums - nolikums

I.Blūma

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.305 Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Pielikums - nolikuma konsolidētā versija

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā

I.Miķīte -Plusniņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.60 (protokols Nr.1, 68. §) “ Par ilgtermiņa aizņēmumu Vidzemes olimpiskā centra Attīstības projekta daļas īstenošanai

I.Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu

R.Zaļaiskalna

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai „Valmieras futbola klubs”

I.Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu Leona Paegles ielā 10, Valmierā

I.Ķirse

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Valmieras

pilsētas pašvaldībā”

Pielikums - shēma

I.Ķirse

 1.  

Par pašvaldības pabalstu ģimenei, kurā piedzimuši trīnīši

K.Muceniece

 1.  

Par dalības maksas apstiprināšanu Valmieras Mākslas vidusskolas mācību plenēra prakses audzēkņiem

V.Mālkalne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras Bērnu sporta skolas štatu (amatu) sarakstā

V.Mālkalne

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 18.08.2011. lēmumā Nr.282 (protokols Nr.9, 35.§ „Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras Bērnu sporta skolā”

Pielikums

V.Mālkalne

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu „Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Valmieras pilsētā” apstiprināšanu

V.Mālkalne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas Pašvaldības domes 22.06.2017. lēmumā Nr.235 (protokols Nr.8, 24.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras izglītības pārvalde” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums - nolikums

V.Mālkalne

 1.  

Par apbalvojuma noteikšanu izglītojamajiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu

lasījumos

S.Tama

 1.  

Par apbalvojuma noteikšanu pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuru izglītojamajiem ir sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos

S.Tama

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra lēmuma Nr.286 protokols Nr.15, 9§) „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēka zaudēšanu

S.Tama

 1.  

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr. 293 „Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 221 „Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”

S.Tama

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par zemes daļas nomu Loku ielā 34A, Valmierā

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.16 (protokols Nr.1, 17.§) “Par projekta “Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai” pieteikuma iesniegšanu”

G.Bērtiņš

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sastāvā

 

I.Miķīte - Plusniņa

 1.  

Par apaļkoksnes nodošanu atsavināšanai

 Pielikums - izsoles noteikumi

I.Eglītis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.17 (protokols Nr.1, 18.§) “Par atbalstu dalībai projektā “Grupu dzīvokļu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem un ģimenes atbalsta centra izveide Valmierā”

G.Bērtiņš

 1.  

Par projekta “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu īstenošana Valmieras pilsētā”

pieteikuma iesniegšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Andreja Upīša ielas Valmierā

(posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) pārbūve” īstenošanai

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas Zvaigžņu ielā 4, Valmierā (2.kārta – Skola) pārbūve un mācību vides uzlabošana” realizēšanai

I.Štefenberga

 1.  

Par iesaistīšanos Latvijas Universitātes projektā “Inovatīvi risinājumi

skolu kvalitātes vērtēšanai lietpratības (kompetenču) attīstīšanai”

V.Mālkalne