A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 22.februārī 

Drukāt
08.02.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 22.februārī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

 

 

22.02.2018. Domes sēdes protokols

22.02.2018. Domes sēdes audio ieraksts

 

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās

G.Braslis

 1.  

Par zemes Andreja Upīša ielā 17B, Valmierā, nodošanu īpašumā

I.Eglītis

 1.  

Par zemes pirkšanu Andreja Upīša ielā, Valmierā

I.Eglītis

 1.  

Par zemes vienības daļas pirkšanu Kauguru ielā 16, Valmierā

I.Eglītis

 1.  

Par zemes pirkšanu Purva ielā 3, Valmierā

I.Eglītis

 1.  

Par zemes nomu Diakonāta ielā 1B, Valmierā, dzīvokļu īpašnieku biedrībai „CENTRS 7”

A.Saliņa

 1.  

Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Stacijas ielā 36 un Stacijas ielā 36A,Valmierā

E.Stračinska

 1.  

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Stacijas ielā 8, Valmierā, piekritību Valmieras pilsētas pašvaldībai

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Purva ielā 3, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par adreses Koku ielā 10, Valmiera, maiņu

J.Zariņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 25.01.2018. lēmumā Nr.13 (protokols Nr.1,14.§) „Par zemes vienības Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”

J.Zariņš

 1.  

Par lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) un darba uzdevuma apstiprināšanu

D.Elbrete

 1.  

Par vieglatlētikas manēžas un Jāņa Daliņa stadiona plānoto izmantošanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas"

G.Bērtiņš

 1.  

Par kanalizācijas tīklu izbūvi Jumaras ielā 8

G.Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes „Valmieras Kultūras centrs” štatu (amatu) sarakstā

T.Upners

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā

M.Lakstiņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „SALVIS”

I.Ķirse

 1.  

Par dalības maksas apstiprināšanu izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parādē –XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls „...un es iešu un iešu!” Latvijas valsts 100gadei

I.Pāže

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.301 (protokols Nr.9, 21.§) „Par telpu un tehniskā aprīkojuma nomu Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

I.Pāže

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 22.06.2017. lēmumā Nr.235 (protokols Nr.8, 24.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes „Valmieras Izglītības pārvalde” nolikuma apstiprināšanu”

I.Pāže

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumā Nr.327 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību”

I.Pāže

 1.  

Par Valmieras sākumskolas attīstības plāna 2017./2018.-2019./2020.gadam apstiprināšanu

V.Mālkalne

 1.  

Par Valmieras Pārgaujas sākumskolas attīstības plāna 2018.-2021.gadam apstiprināšanu

 

V.Mālkalne

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.130 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai

I.Eglītis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā

I.Miķīte-Plusniņa

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Annas ielā 20, Valmierā, trešo izsoli

I.Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Annas ielā 30, Valmierā, trešo izsoli

      I.Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Putnu ielā 9, Valmierā, trešo izsoli

I.Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Senču ielā 22A, Valmierā, trešo izsoli

I.Eglītis

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.15 (protokols Nr.1, 16.§) “Par atbalstu vides mākslas objekta „Tredeksnis” idejas realizēšanai”

D.Elbrete

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “KANTĪNE B” vasaras kafejnīcai Lāčplēša ielā 1A, Valmierā

I.Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA „KANTĪNE B” izglītības iestāžu telpu grupām

I.Ķirse

 1.  

Par atbalstu iestādes „Valmieras Gaujas” krasta vidusskola – attīstības centrs dalībai projektā „Aktīvs dzīvesveids – iespēja labāk iepazīt vienam otru”

I.Pāže

 1.  

Par komandējumu uz Kannām (Francijā)

I.Miķīte-Plusniņa