A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 22.martā 

Drukāt
26.02.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 22.martā, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

22.03.2018. Domes sēdes protokols

22.03.2018. Domes sēdes audio ieraksts I

22.03.2018. Domes sēdes audio ieraksts II

 

Domes sēdes darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās

G.Braslis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumā

G.Braslis

 1.  

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.295 „Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.121 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsēta ”

G.Braslis

 1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Andreja Upīša ielā 17B-85, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

I.Eglītis

 1.  

Par Raiņa ielā 3, Valmierā, demontēto tērauda jumta materiālu nodošanu atsavināšanai

I.Eglītis

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu  Mākslinieku ielā 2, Valmierā, ar Latvijas Republikas Zemessardzes štābu

I.Eglītis

 1.  

Par malkas koksnes nodošanu atsavināšanai

I.Eglītis

 1.  

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz neapbūvēta zemes gabala daļu Stacijas ielā 26B, Valmierā (ATLIKTS)

A.Saliņa

 1.  

Par zemes vienības Matīšu ielā 41, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par adreses maiņu Katlu mājai Patversmes ielā 13, Valmierā

J.Zariņš

 1.  

Par garāžu ēkas Kārļa Baumaņa ielā 4A, Valmierā, nojaukšanu

J.Zariņš

 1.  

Par deleģēto pārvaldes uzdevumu faktiskās izpildes apstiprināšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par „VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA pamatkapitāla palielināšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.296 „Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”

G.Bērtiņš

 1.  

Par akciju sabiedrības „VALMIERAS ENERĢIJA” pamatkapitāla palielināšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015. - 2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu

G.Čevere - Veinberga

 1.  

Par iestādes „Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” struktūrvienības „Valmieras Tūrisma informācijas centrs” maksas pakalpojuma apstiprināšanu

D.Jase

 1.  

Par Valmieras pilsētas kultūras attīstības stratēģijas 2018.-2022. gadam apstiprināšanu

D.Jase

 1.  

Par grozījumiem 25.02.2016. lēmumā Nr.86 (protokols Nr.2, 31.§) “Par iestādes „Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” struktūrvienības „Valmieras Tūrisma informācijas centrs” cenrāža apstiprināšanu

D.Jase

 1.  

Par Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu

M.Lakstiņa

 1.  

Par Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

B.Tūtina

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiešķiršanu ēkai Stacijas ielā 11, Valmierā

I.Ķirse

 1.  

Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.1.1. pasākuma „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” projekta īstenošanā un sadarbības līguma slēgšanu ar Labklājības ministriju

K.Muceniece

 1.  

Par dalību projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā

K.Muceniece

 1.  

Par sadarbību Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projektā „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” un Nodomu protokola slēgšanu ar Labklājības ministriju

K.Muceniece

 1.  

Par sadarbību pētījumā par trūcīgo personu skaita ietekmējošiem faktoriem

K.Muceniece

 1.  

Par izglītojamo ceļa izdevumu, dienas naudas un naktsmītņu apmaksu (ATLIKTS)

I.Rokpelne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.28 (protokols Nr.1, 31.§) „Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas un Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas darbības izbeigšanu un jaunas Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas izveidošanu, tās nolikuma apstiprināšanu”

I.Rokpelne

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.125 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā”

I.Rokpelne

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par transformatoru apakšstacijas un 20kV kabeļu līniju būvniecību zemes vienībā Dzelzceļa ielā 3A, Valmierā

J.Zariņš

 1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Ūdens ielā 2D-15, Valmierā, trešo izsoli

 

I.Eglītis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 17.septembra domes lēmumā „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un īres maksas noteikšanas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldības valdījumā esošajās privatizācijai pakļautajās dzīvojamās mājās, kuras nav pārņēmuši dzīvokļu īpašnieki”

G.Braslis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 30.aprīļa domes lēmumā “Par īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem samaksas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldības sociālā dzīvojamā mājā Valmierā Purva ielā 13”

G.Braslis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 25.februāra domes lēmumā „Par īres maksas un tā sadalījuma apstiprināšanu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 22, Valmierā neprivatizējamajā daļā”

G.Braslis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.februāra domes lēmumā „Par īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā Marijas ielā 2, Valmierā”

G.Braslis

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Amerikas Savienotajām Valstīm

M.Lakstiņa

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 2.marta rīkojuma Nr.2.2.1.3/18/8 apstiprināšanu

M.Lakstiņa

 1.  

Par finanšu atbalstu U-20 vecuma basketbola komandai

R.Zalte

 1.  

Par grozījumiem 22.12.2016. lēmumā Nr.504 (protokols Nr.14,32.§) “Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā un sadarbības līguma slēgšanu ar Vidzemes plānošanas reģionu” un jauna sadarbības līguma slēgšanu ar Vidzemes plānošanas reģionu

K.Muceniece

 1.  

Par dzīvojamās mājas Limbažu ielā 23, Valmierā, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā

I.Eglītis

 1.  

Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2017.gada peļņas izlietošanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par uzdevumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” jaunu daudzdzīvokļu īres namu būvniecībai

G.Bērtiņš