A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 25.janvārī  

Drukāt
27.12.2017

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2018.gada 25.janvārī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

Domes sēdes audio ieraksts 25.01.2018. (I)

Domes sēdes audio ieraksts 25.01.2018. (II)

Domes sēdes protokols 25.01.2018.

 

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās

G.Braslis

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.121 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts

G.Braslis

 1.  

Par Valmieras pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu

Pielikums

R.Jemšika

 1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Ūdens ielā 2D-15, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

I.Eglītis

 1.  

Par apaļkoksnes nodošanu atsavināšanai

pielikums

I.Eglītis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.12.2009. lēmumā Nr.755 (protokols Nr.18, 40.§) „Par zemes nomu Eduarda Lācera un Rīgas ielas krustojumā, Valmierā SIA “K Info””

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 20.12.2012. lēmumā Nr.366 (protokols Nr.16, 9.§) „Par zemes nomu Raiņa ielā 11, Valmierā, no zemes īpašnieka Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze”

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 05.08.2010. lēmumā Nr.324 (protokols Nr.11, 5.§) par izmaiņām zemes nomas līgumā par zemes nomu Cēsu ielā 32, Valmierā

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 20.12.2012. lēmumā Nr.365 (protokols Nr.16, 8.§) „Par zemes nomu Georga Apiņa ielā 12, Valmierā, no zemes īpašnieka Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze”

A.Saliņa

 1.  

Par ielu tirdzniecības vietu saskaņošanu Rīgas ielā 4, Valmierā

E.Stračinska

 1.  

Par valsts 2018.gadam piešķirtās mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu

T.Upners

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā „Izstāde „Kur ir Ūders””

I.Blūma

 1.  

Par adreses maiņu dzīvojamai mājai Jāzepa Vītola ielā 6, Valmierā

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienību Palejas ielā 19, Palejas ielā 19A un Rūjas ielā 13,Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par atbalstu vides mākslas objekta „Tredeksnis” idejas realizēšanai

D.Elbrete

 1.  

Par projekta „Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai” pieteikuma iesniegšanu

D.Elbrete

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā „Grupu dzīvokļu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem un ģimenes atbalsta centra izveide Valmierā”

M.Pitura

 1.  

Par atbalstu projekta „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā, energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” pieteikuma iesniegšanai

1.pielikums

2.pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Par Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukciju un vieglatlētikas manēžas būvniecību

G.Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.452 (protokols Nr.18., 17.§) „Par katlu mājas būvniecību Ķieģeļu ielā 5”

G.Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2016.gada 29.septembra lēmumā Nr.365 (protokols Nr.10, 26.§) „Par atbalstu dalībai projektā „Zaļais dzelzceļš” (Green Railway)”

G.Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2017. gada 23.februāra lēmumā Nr.101 (protokols Nr.2, 41.§) „Par projekta „Vides izglītības infrastruktūras objekta „Ģīmes upes dabas taka” izveide” pieteikuma iesniegšanu”

G.Bērtiņš

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.__ „Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”

Paskaidrojuma raksts

G.Bērtiņš

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem

K.Zvirbulis

 1.  

Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem

K.Zvirbulis

 1.  

ATLIKTS

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Amerikas Savienotajām valstīm

K.Zvirbulis

 1.  

Par grozījumu iestādes „Valmieras pilsētas pašvaldības policija” štatu (amatu) sarakstā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā

B.Tūtina

 1.  

Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas un Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas darbības izbeigšanu un jaunas Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas izveidošanu

Nolikums

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos „Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu noteikumos „Sociālās garantijas, to piešķiršanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldībā”

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sastāvā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas locekļu amatos

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa amatā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētāja amatā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai) locekļa amatā

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības metu konkursu žūrijas komisijas sastāvā

B.Tūtina

 1.  

Par Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas darbības izbeigšanu

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātu, komisiju un Valmieras bāriņtiesas locekļu atlīdzības noteikumos

B.Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienības „Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa” nolikumā

I.Čākure

 1.  

Par valsts 2017./2018.mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu

I.Pāže

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumā Nr.327 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību”

I.Pāže

 1.  

Par Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” Attīstības plāna apstiprināšanu

Pielikums

I.Rokpelne

 1.  

Par Valmieras Bērnu sporta skolas Attīstības plāna apstiprināšanu

Pielikums

I.Rokpelne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.02.2017. lēmumā Nr.77 (protokols Nr.2, 17.§) „Par Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu un sastāvu”

I.Rokpelne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.10.2017. lēmumā Nr.389 (protokols Nr.14, 15.§) Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai

I.Rokpelne

 1.  

Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Paskaidrojuma raksts

V.Mālkalne

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 „Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

Paskaidrojuma raksts

V.Mālkalne

 1.  

IZSLĒGTS

Par Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta piešķiršanas izmaksu aprēķina apstiprināšanu 2018.gadā

I.Pāže

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu Rīgas ielā 19, Valmierā

I.Ķirse

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā

Pielikumi

I.Štefenberga

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos „Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts

I.Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts

I.Štefenberga

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

(Informatīvs jautājums) Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas 2017.gada pārskats

R.Gailums

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Pielikums

R.Jemšika

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā „Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”

Pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu projekta „Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta „Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā” 1.kārta)” pieteikuma iesniegšanai

Pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” 1.kārtas realizācijai

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” realizācijai

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Ģīmes upes dabas taka” realizācijai

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Zaļais dzelzceļš” realizācijai

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības ielu, to kompleksu, ietvju un stāvlaukumu investīciju projektu īstenošanai

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektu un sociālās funkcijas nodrošināšanai paredzētās ēkas Georga Apiņa ielā 12 pārbūves īstenošanai

I.Štefenberga-+

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības investīciju projektu dokumentācijas izstrādei

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Pašvaldības ēkas Lācplēša ielā 2, Valmierā, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

I.Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu Vidzemes olimpiskā centra Attīstības projekta daļas īstenošanai

I.Štefenberga