A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 21.decembrī 

Drukāt
24.11.2017

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2017.gada 21.decembrī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

 

Domes sēdes audio ieraksts 21.12.2017. (I)

Domes sēdes audio ieraksts 21.12.2017. (II)

Domes sēdes protokols 21.12.2017.

 

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās

G.Braslis

 1.  

Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 14, Valmierā, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā

I.Eglītis

 1.  

Par dzīvojamās mājas Siguldas ielā 5, Valmierā, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā

I.Eglītis

 1.  

Par zemes pirkšanu

I.Eglītis

 1.  

Par zemes vienību Cēsu ielā 1 un Bastiona ielā 3, Valmierā, iegādi

I.Eglītis

 1.  

Par nekustamā īpašuma Garā ielā 9, Valmierā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBA „ATSPĒRIENS””

E.Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 53, Valmierā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS”, Valmieras Diabēta biedrībai un biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”

E.Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma termiņa pagarināšanu Drošības policijai Rīgas ielā 50, Valmierā

E.Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, nodošanu apsaimniekošanā „VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA

E.Stračinska

 1.  

Par Jāņa Daliņa stadionam pieguļošo teritoriju nodošanu apsaimniekošanā „VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 04.11.2010. lēmumā Nr.471 (protokols Nr.16, 5.§) „Par privatizācijai nodotās pašvaldības zemes nomu līdz zemes privatizācijas procesa pabeigšanai”

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.11.2012. lēmumā Nr.333 (protokols Nr.15, 7.§) „Par zemes nomu Kāpu ielā 15, Valmierā, Danai Ceplītei”

A.Saliņa

 1.  

Par zemes nomu Upes ielā 22, Valmierā

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.09.2017. lēmumā Nr.341 (protokols Nr.13, 11.§) „Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Valmieras pilsētas pašvaldībai”

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Jāņa Cimzes ielā 1, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par zemes vienību Kārļa Baumaņa ielā 5 un Rīgas ielā 15, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par katlu mājas būvniecību Ķieģelu ielā 5

G.Bērtiņš

 1.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Valmieras pilsētā noteikšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par zemes vienības Jumaras ielā 17, Valmierā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai

G.Bērtiņš

 1.  

Par dalību projektā „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošana” 2018.gadā

pielikums

D.Jase

 1.  

Par iestādes „Valmieras Mākslas vidusskola” direktora atbrīvošanu no amata

E.Voitkāne

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

paskaidrojuma raksts

I.Miķīte-Plusniņa

 1.  

Par grozījumiem noteikumos "Sociālās garantijas, to piešķiršanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldībā

I.Miķīte-Plusniņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos „Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

I.Miķīte-Plusniņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.09.2013. lēmumā Nr.344 (protokols Nr.13, 20.§) „Par amatiem, kurus ieņemošas amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)”

K.Zvirbulis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Sporta vienības vērtēšanas komisijas sastāvā un atļauju savienot valsts amatpersonas amatus

K.Zvirbulis

 1.  

IZSLĒGTS

Par Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” Attīstības plāna apstiprināšanu

I.Rokpelne

 1.  

ATLIKTS

Par finansējumu Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolai

V.Mālkalne

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.221 „Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”

paskaidrojuma raksts

I.Kļaviņa

 1.  

Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

I.Kļaviņa

 1.  

Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas- attīstības centra štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu

pielikums

I.Kļaviņa

 1.  

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas- attīstības centra struktūrvienības „Veselības punkts” daļā „Dzirdes centrs”

pielikums

I.Kļaviņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 22.12.2016. lēmumā Nr.502 (protokols Nr.14, 33.§) „Par aprūpes mājās pakalpojuma cenu”

pielikums

I.Sokola-Sokolova

 1.  

Par sadarbības līguma informācijas apmaiņā slēgšanu ar Juridiskās palīdzības administrāciju

pielikums

I.Sokola-Sokolova

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBU „ATSPĒRIENS"

pielikums

I.Sokola-Sokolova

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu „Fonds „Iespēju tilts”"

pielikums

I.Sokola-Sokolova

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS”

pielikums

I.Sokola-Sokolova

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”

pielikums

I.Sokola-Sokolova

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Biedrību „KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS”

pielikums

K.Muceniece

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „SEV, TEV UN ĢIMENEI"

pielikums

K.Muceniece

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu „Centrs Valdardze"

pielikums

K.Muceniece

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par zemes nomu no zemes īpašnieces Rīgas ielā 24A, Valmierā

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 10.11.2011. lēmumā Nr.343 (protokols Nr.15, 5.§) „Par zemes nomu Sūnu ielā 1, Valmierā, Ilmāram Pabrikam”

A.Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā un sastāvā

K.Zvirbulis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā

K.Zvirbulis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra lēmumā Nr.346 (protokols Nr.13, 16.§) “Par atbalstu projekta “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā, energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” pieteikuma iesniegšanai”

pielikums

E.Ignaškova

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.01.2017.lēmumā Nr.42 (protokols Nr.1, 42.§) „Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras pilsētas pašvaldības investīciju projektu tehnisko projektu izstrādei”

I.Štefenberga

 1.  

Par papildus telpu iznomāšanu Vidzemes plānošanas reģionam nekustamā īpašumā Purva ielā 12A, Valmierā

E.Stračinska

 1.  

Par adrešu kārtošanu Smilšu ielā 8 Valmiera

E.Stračinska

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā

K.Zvirbulis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras 2.vidusskolas štatu (amatu) sarakstā

I.Pāže

 1.  

Par zemes vienību Matīšu šosejā 4, Ķieģeļu ielā 5, Sporta ielā 2 un Ķieģeļu iela, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

J.Zariņš

 1.  

Par nodibinājuma „VALMIERAS SPORTA KLUBS’’ revidenta ievēlēšanu

G.Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu dalībai projektā „Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”

pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.‑2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

G.Bērtiņš

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.275 “Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

paskaidrojuma raksts

I.Štefenberga