Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde (19.07.2012.)

25.02.2013

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 19.07.2012.

 

Nr.p.k.
Jautājums
Ziņotājs
1.     
Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās
I.Pužule
2.     
I.Eglītis
3.     
I.Eglītis
4.     
I.Eglītis
5.     
I.Eglītis
6.     
I.Eglītis
7.     
I.Eglītis
8.     
I.Eglītis
9.     
A.Saliņa
10.  
 
A.Saliņa
11.  
 
E.Stračinska
12.  
Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47 (zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 013 0501), Valmierā, zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
J.Brūniņa
13.  
E.Rantiņš
14.  
E.Rantiņš
15.  
E.Rantiņš
16.  
E.Rantiņš
17.  
Par Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 2012.gada 29.maija lēmuma Nr.51 (protokols Nr.7, 8.?) apstrīdēšanu
K.Ozoliņš
18.  
I.Miķīte-Plusniņa
19.  
I.Miķīte-Plusniņa
 
PAPILDUS JAUTĀJUMS
 
Nr.p.k.
Jautājums
Ziņotājs
1.
J.Baiks