A A A

Vides aizsardzība

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

 201.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.182 konsolidētā versija šeit.

10.05.2014.
182.

Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

Paskaidrojuma raksts šeit.

17.12.2013.