A A A

Vides aizsardzība

Aktuālā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

336.

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā 22.01.2020.

182.

Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

17.12.2013.