A A A

Teritorijas plānošana

Aktuālā / spēkā esošā redakcija 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

270.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

20.02.2017.

117.

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts šeit.

 

Grozījumi:

 11.01.2012.