A A A

Nekustamais īpašums

Aktuālā redakcija

Par nekustamā īpašuma nodokli

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

314.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā (167.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (31.33 KB)

20.12.2018.

311.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (31.52 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (31.43 KB)

Saistošo noteikumu Nr.218 konsolidētā versija šeit. (131.00 KB)

30.10.2018.

289.

 

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu" (118.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (31.91 KB)

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit. (203.00 KB)

01.01.2018.

spēku

zaudējuši

284.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (117.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (117.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.218 konsolidētā versija šeit. (126.00 KB)

01.01.2018.

133.

 

 

263.

 

 

233.

 

 

 

 

133.

 

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

Konsolidētā versija (130.50 KB)

 

 

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.133 „Kārtība, kādā ar nekustamo īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” (33.77 KB)

Paskaidrojuma raksts (32.51 KB)

 

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.133 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” (136.50 KB)

Paskaidrojuma raksts (115.00 KB)

Lēmums (109.50 KB)

 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.133 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” (110.50 KB)

Paskaidrojuma raksts (104.00 KB)

Lēmums (111.00 KB)

 

 

29.09.2016.

 

 

 

18.06.2015.

 

 

 

09.01.2013.


Citi ar nekustamo īpašumu saistīti saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

322.

Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā

13.08.2019.

301.

Grozījumi SN Nr.130 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai" (111.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (118.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.130 konsolidētā versija šeit. (231.00 KB)

28.03.2018.

238.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.156 „Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā” (111.00 KB) (111.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (108.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.156 konsolidētā versija šeit. (625.00 KB)

09.10.2015.
156.

Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā

Paskaidrojuma raksts šeit.

12.06.2013.

195.

Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

Paskaidrojuma raksts šeit.

08.04.2014.

166.

 

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 5.novembra saistošajos noteikumos Nr.81 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā”

Saistošo noteikumu Nr.81. konsolidētā versija šeit.

166.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula  šeit.

01.01.2014.

zaudējis spēku

13.08.2019.

81. Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā”

01.01.2010.

zaudējis spēku 13.08.2019.

175.

Par Valmieras pilsētas domes 1998.gada 23.aprīļa saistošo noteikumu „Valmieras pilsētas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts šeit.

15.12.2013.
185.

Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts šeit.

17.12.2013.
3. "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

21.03.2002.

spēku

zaudējuši