A A A

Iesniegumu veidlapas

 

 

 

 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • JAUNUMS! Reģistrētajiem e-adreses lietotājiem

  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@valmiera.lv . Video par to, kā sākt lietot e-parakstu pieejams šeit.
  • nosūtot iesniegumu, izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „Iesniegums iestādei” (instrukcija). Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums atbilstoši Iesniegumu likumam;

 

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

 

IESNIEGUMI PAŠVALDĪBAI

Iesnieguma veidlapa pašvaldībai (186.00 KB)

 

BŪVNIECĪBA

BŪVVALDES apmeklētāju ievērībai 

No 2020. gada 1. janvāra visas jaunās būvniecības ieceres būs iesniedzamas tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā BIS. 

Izņēmums saglabāsies tikai tad, ja process jau būs iesākts papīra veidā – to varēs pabeigt papīra veidā bez termiņa ierobežojuma. 

Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ikviens iedzīvotājs var ieiet vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts). 

Elektroniski aizpildīt, parakstīt un iesniegt veidlapas iespējams, autorizējoties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā E-pakalpojumi, izvēloties apakšsadaļā Būvniecība nepieciešamo formu. 

Ja cilvēks nezina, kādi iesniegumi nepieciešami, sistēmā ir izstrādāts vednis. Atbildot uz tajā uzdotajiem jautājumiem, ar vedņa palīdzību nonāksiet līdz atbilstošajai iesnieguma veidlapai. 

Ja būvniecības process nosaka, ka ir nepieciešams piesaistīt speciālistu, piemēram, projekta izstrādei, arī šādu pilnvarojumu iespējams sniegt sistēmā.

 

Saite Brošūra "Būvniecības informācijas sistēma" (9.10 MB)

 

Iesniegums Būvvaldei (40.00 KB)

Iesniegums apliecinājuma kartei (42.00 KB)

Iesniegums paskaidrojuma rakstam (40.50 KB)

Iesniegums par būves pieņemšanu ekspluatācijā (55.50 KB)

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā (43.00 KB)

Ēkas

Apliecinājuma karte ēkas (telpu grupas) vienkāršotai atjaunošanai (25.24 KB)

Apliecinajuma karte ēkas (telpu grupas) vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanai (20.39 KB)

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (51.00 KB)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte (61.00 KB)

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes 1.daļa – Ieceres dokumentācija (55.50 KB)

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes 2.daļa – Būvdarbu pabeigšana (37.00 KB)

Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai (24.46 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai I daļa (24.16 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai II daļa - darbu pabeigšana (21.26 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (20.92 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai I daļa (22.71 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa - darbu pabeigsana (17.75 KB)

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ēkām (29.84 KB)

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkām _ I. Ieceres dokumentācija (24.96 KB)

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkām _ II. Būvdarbu pabeigšana (19.81 KB)

Elektroenerģijas būves

Paskaidrojuma raksts elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm (24.63 KB)

Apliecinājuma karte elektroenerģijas būvēm (43.50 KB)

Paziņojums par būvniecību (36.50 KB)

Gāzes, siltuma, ūdens, kanalizācijas u.c. inženiertīkli

Apliecinājuma karte (24.23 KB)

Paskaidrojuma raksts (26.50 KB)

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu (27.53 KB)

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (26.79 KB)

Ielas, ceļi

Apliecinājuma karte ielām, ceļiem (26.50 KB)

Apliecinājums par ielas, ceļa gatavību ekspluatācijai

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ielām (25.82 KB)

Elektronisko sakaru tīkli

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai (62.00 KB)

 

IZGLĪTĪBA


Iesniegums Valmieras Izglītības pārvaldei

Pieteikums par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (77.50 KB)

Iesniegums par izmaiņām pieteikumā par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (62.00 KB)

Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu (83.00 KB)

Pieteikums 1.klasei (60.00 KB)

Iesniegums par līdzfinansējuma pārmaksas pārskaitīšanu  (175.50 KB)

Iesniegums par pašvaldības atbalsta piešķiršanu privātai izglītības iestādei

Iesniegums Valmieras pedagoģiski medicīniskajai komisijai (68.00 KB)

Iesniegums interešu izglītības programmas licences saņemšanai (183.50 KB)

Iesniegums interešu izglītības programmas licences pagarināšanai/pārreģistrācijai/anulēšanai (180.00 KB)

 

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAS

Iesniegums koku ciršanas atļaujas saņemšanai (34.50 KB)

 

DZĪVOJAMO TELPU JAUTĀJUMI

Iesniegums par īres līguma atjaunošanu (50.00 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu (48.00 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu (48.50 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas piešķiršanu sakarā ar izlikšanu (44.50 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas piešķiršanu pēc ieslodzījuma (46.50 KB)

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATLAIDES

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (47.00 KB)

Iesniegums nodokļa paziņojuma saņemšanai e-pastā (208.50 KB)

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas pārskaitīšanu (47.00 KB)

(Valmieras pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.314 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā" skatīt šeit

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS

Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai) (14.56 KB)

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai) (18.28 KB)

 

DZĪVNIEKU LABTURĪBA

Iesniegums atbrīvojumam no suņu nodevas nomaksas (203.50 KB)

 

DEKLARĒTĀ DZĪVESVIETA

Iesniegums dzīvesvietas deklarēšanai (53.50 KB)

Iesniegums izziņas saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu (35.69 KB)

Iesniegums ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai (38.31 KB)

Iesniegums iesniedzēja un/vai tā nepilngadīgā bērna ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai  (38.01 KB)

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Iesniegums pašvaldības pabalsta saņemšanai jaundzimušo aprūpei (205.50 KB)
 
Iesniegums par uzturmaksas/pusdienu maksas atlaides piešķiršanu (194.50 KB)
 
 
PUBLISKO PASĀKUMU SASKAŅOŠANA
 
Iesniegums Valmieras pilsētas pašvaldībai atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai (70.75 KB)
 
 
KOMERCDARBĪBA
 
Iesniegums reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanai vai grafiskā dizaina maiņu (78.79 KB)
 
Iesniegums ielu tirdzniecības / sabiedriskās ēdināšanas atļaujas saņemšanai (15.80 KB)

Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai (14.89 KB)

Iesnieguma veidlapa licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem saņemšanai (120.16 KB)
 
Iesniegums pirmreizējas taksometra licences kartītes saņemšanai (240.50 KB)
 
Iesniegums atkārtotai taksometra licences kartiņas saņemšanai (123.39 KB)
 
KAPAVIETAS PIEŠĶIRŠANA
 
Iesniegums par kapavietas piešķiršanu (24.68 KB)