A A A

Iesniegumu veidlapas

 

 

 

 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@valmiera.lv . Video par to, kā sākt lietot e-parakstu pieejams šeit.
  • nosūtot iesniegumu, izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „Iesniegums iestādei” (instrukcija). Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums atbilstoši Iesniegumu likumam.

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

 

IESNIEGUMI PAŠVALDĪBAI

Iesnieguma veidlapa pašvaldībai privātpersonām (31.50 KB)

Iesnieguma veidlapa pašvaldībai juridiskām personām (31.50 KB)

 

REKLĀMA

Iesniegums par reklāmas saskaņošanu (59.50 KB)

Iesniegums par reklāmas dizaina maiņas saskaņošanu (59.00 KB)

BŪVNIECĪBA

Iesniegums Būvvaldei (40.00 KB)

Iesniegums apliecinājuma kartei (42.00 KB)

Iesniegums paskaidrojuma rakstam (41.50 KB)

Iesniegums par būves pieņemšanu ekspluatācijā (55.50 KB)

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā (43.00 KB)

Ēkas

Būvniecības iesniegums ēkām (27.15 KB)

Apliecinājuma karte ēkas (telpu grupas) vienkāršotai atjaunošanai (25.24 KB)

Apliecinajuma karte ēkas (telpu grupas) vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanai (20.39 KB)

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (51.00 KB)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte (61.00 KB)

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes 1.daļa – Ieceres dokumentācija (55.50 KB)

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes 2.daļa – Būvdarbu pabeigšana (37.00 KB)

Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai (24.46 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai I daļa (24.16 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai II daļa - darbu pabeigšana (21.26 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (20.92 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai I daļa (22.71 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa - darbu pabeigsana (17.75 KB)

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ēkām (29.84 KB)

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkām _ I. Ieceres dokumentācija (24.96 KB)

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkām _ II. Būvdarbu pabeigšana (19.81 KB)

Elektroenerģijas būves

Būvniecības ieceres iesniegums elektroenerģijas būvēm (17.85 KB)

Paskaidrojuma raksts elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm (24.63 KB)

Apliecinājuma karte elektroenerģijas būvēm (43.50 KB)

Paziņojums par būvniecību (36.50 KB)

Gāzes, siltuma, ūdens, kanalizācijas u.c. inženiertīkli

Apliecinājuma karte (24.23 KB)

Būvniecības iesniegums (21.06 KB)

Paskaidrojuma raksts (26.50 KB)

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu (27.53 KB)

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (26.79 KB)

Ielas, ceļi

Apliecinājuma karte ielām, ceļiem (26.50 KB)

Apliecinājums par ielas, ceļa gatavību ekspluatācijai

Būvniecības iesniegums ielām (24.29 KB)

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ielām (25.82 KB)

Elektronisko sakaru tīkli

Būvniecības ieceres iesniegums elektronisko sakaru tīkliem (50.00 KB)

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai (62.00 KB)

 

IZGLĪTĪBA


Iesniegums Valmieras Izglītības pārvaldei (31.50 KB)

Pieteikums par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Pieteikums 1.klasei (68.50 KB) (43.00 KB)

Iesniegums par izmaiņām pieteikumā par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Iesniegums pieteikuma par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē atsaukšanai

Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņas atsaukšanu

Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu

Iesniegums par pārmaksas pārskaitīšanu fiziskai personai  (35.50 KB)

Pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (12.46 KB)

Vispārējas izglītības programmas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (13.48 KB)

Iesniegums Valmieras pedagoģiski medicīniskajai komisijai

 

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAS

Iesniegums koku ciršanas atļaujas saņemšanai (34.50 KB)

 

DZĪVOJAMO TELPU JAUTĀJUMI

Iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu

Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Dzīvojamās platības piešķiršanai pēc atgriešanās no ieslodzījuma

Iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu (35.00 KB) (34.50 KB) (33.00 KB) (36.50 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma atjaunošanu

Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu (35.00 KB) (36.50 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas piešķiršanu (33.50 KB)

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATLAIDES

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (39.50 KB)

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētai personai (34.50 KB)

Iesniegums nodokļa paziņojuma saņemšanai e-pastā (38.00 KB)

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas pārskaitīšanu (15.73 KB)

(Valmieras pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" skatīt šeit)  (203.50 KB)

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS

Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai) (14.56 KB)

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai) (18.28 KB)

 

DZĪVNIEKU LABTURĪBA

Iesniegums atbrīvojumam no suņu nodevas nomaksas (31.50 KB)

 

DEKLARĒTĀ DZĪVESVIETA

Iesniegums dzīvesvietas deklarēšanai (51.00 KB)

Iesniegums izziņas saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu (19.97 KB)

Iesniegums izziņas saņemšanai par trešo personu (41.12 KB)

Iesniegums ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai (28.99 KB)

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Iesniegums pašvaldības pabalsta saņemšanai jaundzimušo aprūpei (28.00 KB)
 
Pusdienu maksas atlaides iesniegums mājsaimniecībām ar nepietiekamiem ienākumiem (33.50 KB)
 
Iesniegums pusdienu maksas atlaidei mājsaimniecībām, kurās ir aizbildniecībā esoši bērni vai kuras ir audžuģimenes (34.00 KB)
 
Iesniegums skolas pusdienu maksas atlaidei mājsaimniecībām, kurās ir bērns ar invaliditāti (33.50 KB)
 
Iesniegums skolas pusdienu maksas atlaidei daudzbērnu ģimenēm (29.00 KB)
 
Iesniegums uzturmaksas atlaidei pirmsskolas izglītības iestādēs audžuģimenēm un aizbildniecībā esošiem bērniem (27.50 KB)
 
Iesniegums uzturmaksas atlaidei pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimeņu bērniem (27.50 KB)
 
Iesniegums uzturmaksas atlaidei ģimenēm ar nepietiekamiem ienākumiem (33.50 KB)
 
 
PUBLISKO PASĀKUMU SASKAŅOŠANA
 
Iesniegums Valmieras pilsētas pašvaldībai atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai (36.50 KB)
 
 
KOMERCDARBĪBA
 
Iesniegums izkārtnes/reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošanai (59.00 KB)
 
Iesniegums saskaņotā reklāmas/reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņai (59.00 KB)
 
Iesniegums ielu tirdzniecības / sabiedriskās ēdināšanas atļaujas saņemšanai (15.80 KB)

Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai (14.89 KB)

Iesnieguma veidlapa licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem saņemšanai
 
Iesniegums pirmreizējas taksometra licences kartītes saņemšanai  
 
Iesniegums atkārtotai taksometra licences kartiņas saņemšanai (64.80 KB)
 
KAPAVIETAS PIEŠĶIRŠANA
 
Iesniegums par kapavietas piešķiršanu (24.68 KB)