A A A

Iesniegumu veidlapas

 

 

 

 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, lai formalitātes ar pašvaldību kārtotu attālināti: 

  • JAUNUMS! Reģistrējiet savu oficiālo elektronisko adresi jeb E-adresi un izmantojiet to saziņai ar pašvaldību vai valsts iestādēm.

Par to, kā izveidot savu e-adresi, lasiet šeit:

  • Nosūtiet elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@valmiera.lv
  • Izmantojiet valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iestādei nosūtāms lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, vajadzības gadījumā pielikumā pievienojot pakalpojuma saņemšanai nepiciešamos dokumentus
  • Ja personai ir: eID karte ar aktivizētu e-parakstu (izsniegti PIN kodi); mobilā lietotne «eParaksts mobile» (identitātes apliecināšanai) un «eParakstsLV» (dokumentu e-parakstīšanai); «eParaksts» karte (juridiskām personām un iestādēm), šos rīkus var izmantot, lai saņemtu e-pakalpojumus, kuru izpildei nepieciešama autentifikācija; parakstītu dokumentus ar drošu elektronisko parakstu (piemēram, pieteikumus pirmsskolas izglītības iestādei, skolai u.c.). (Uzzini vairāk tīmekļa vietnē www.eparaksts.lv)

IESNIEGUMI PAŠVALDĪBAI

Iesnieguma veidlapa pašvaldībai (45.50 KB)

BŪVNIECĪBA

BŪVVALDES apmeklētāju ievērībai 

No 2020. gada 1. janvāra visas jaunās būvniecības ieceres iesniedzamas tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā BIS. 

Izņēmums ir tikai tajos gadījumos, kad process jau iesākts papīra veidā – to varēs pabeigt papīra veidā bez termiņa ierobežojuma. 

Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ikviens iedzīvotājs var ieiet vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts). 

Elektroniski aizpildīt, parakstīt un iesniegt veidlapas iespējams, autorizējoties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā E-pakalpojumi, izvēloties apakšsadaļā Būvniecība nepieciešamo formu. 

Ja cilvēks nezina, kādi iesniegumi nepieciešami, sistēmā ir izstrādāts vednis. Atbildot uz tajā uzdotajiem jautājumiem, ar vedņa palīdzību nonāksiet līdz atbilstošajai iesnieguma veidlapai. 

Ja būvniecības process nosaka, ka ir nepieciešams piesaistīt speciālistu, piemēram, projekta izstrādei, arī šādu pilnvarojumu iespējams sniegt sistēmā.

 

Saite Brošūra "Būvniecības informācijas sistēma" (9.10 MB)

 

Iesniegums Būvvaldei (51.50 KB)

Iesniegums apliecinājuma kartei (42.00 KB)

Iesniegums paskaidrojuma rakstam (40.50 KB)

Iesniegums par būves pieņemšanu ekspluatācijā (55.50 KB)

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā (43.00 KB)

Ēkas

Apliecinajuma karte ēkas (telpu grupas) vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanai (20.39 KB)

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes 2.daļa – Būvdarbu pabeigšana (37.00 KB)

Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai (24.46 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa - darbu pabeigsana (17.75 KB)

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkām _ II. Būvdarbu pabeigšana (19.81 KB)

Elektroenerģijas būves

Paskaidrojuma raksts elektroenerģijas I grupas būvēm_pabeigsana (38.00 KB)

Atsevišķas inženierbūves (gāze, ūdensvads, kanalizācija, siltumtīkli u.c.)

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu (27.53 KB)

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (26.79 KB)

Apliecinājuma karte - būvdarbu pabeigšana (18.96 KB)

Paskaidrojuma raksts - būvdarbu pabeigšana (20.42 KB)

Ielas, ceļi

Apliecinājums par ielas, ceļa gatavību ekspluatācijai

Apliecinājuma karte ielām ceļiem - būvdarbu pabeigšana (21.77 KB)

Paskaidrojuma raksts ielām - būvdarbu pabeigšana (22.17 KB)

Elektronisko sakaru tīkli

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai (62.00 KB)

 

IZGLĪTĪBA


Iesniegums Valmieras Izglītības pārvaldei (53.50 KB)

Pieteikums par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (78.00 KB)

Iesniegums par izmaiņām pieteikumā par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (62.00 KB)

Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu (83.00 KB)

Pieteikums 1.klasei (67.00 KB)

Iesniegums par līdzfinansējuma pārmaksas pārskaitīšanu  (49.50 KB)

Iesniegums par pašvaldības atbalsta piešķiršanu privātai izglītības iestādei (53.00 KB)

Iesniegums Valmieras pedagoģiski medicīniskajai komisijai (68.00 KB)

Iesniegums interešu izglītības programmas licences saņemšanai (183.50 KB)

Iesniegums interešu izglītības programmas licences pagarināšanai/pārreģistrācijai/anulēšanai (180.00 KB)

 

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAS

Iesniegums koku ciršanas atļaujas saņemšanai (46.00 KB)

 

DZĪVOJAMO TELPU JAUTĀJUMI

Iesniegums par īres līguma atjaunošanu (50.00 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu (48.00 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu (48.50 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas piešķiršanu sakarā ar izlikšanu (44.50 KB)

Iesniegums par dzīvojamās telpas piešķiršanu pēc ieslodzījuma (46.50 KB)

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATLAIDES,

ZEMES PRIVATIZĀCIJA ZEM DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (47.00 KB)

Iesniegums nodokļa paziņojuma saņemšanai e-pastā (208.50 KB)

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas pārskaitīšanu (47.00 KB)

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2021.gadam saistībā ar ārkārtējo situāciju (54.00 KB)

(Valmieras pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.314 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā" skatīt šeit

Iesniegums par zemes zem daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim piekritīgās domājamās daļas nodošanu īpašumā (43.00 KB)

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS

Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai) (14.56 KB)

Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai) (18.28 KB)

 

DZĪVNIEKU LABTURĪBA

Iesniegums atbrīvojumam no suņu nodevas nomaksas (203.50 KB)

 

DEKLARĒTĀ DZĪVESVIETA

Iesniegums dzīvesvietas deklarēšanai (53.50 KB)

Iesniegums izziņas saņemšanai par deklarēto dzīvesvietu (35.69 KB)

Iesniegums izziņas saņemšanai par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu (34.22 KB)

Iesniegums ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai (38.31 KB)

Iesniegums iesniedzēja un/vai tā nepilngadīgā bērna ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai  (38.17 KB)

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Iesniegums pašvaldības pabalsta saņemšanai bērna piedzimšanas gadījumā (55.00 KB)
 
Iesniegums par uzturmaksas/pusdienu maksas atlaides piešķiršanu (60.50 KB)
 
Iesniegums pabalsta mācību piederumu iegādei saņemšanai (47.50 KB)
 
Iesniegums COVID-19 krīzes pabalsta saņemšanai (55.00 KB)
 
Iesniegums sociālās palīdzības/pašvaldības pabalsta vai sociālā pakalpojuma saņemšanai (53.50 KB)
 
 
PUBLISKO PASĀKUMU SASKAŅOŠANA
 
Iesniegums Valmieras pilsētas pašvaldībai atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai (70.75 KB)
 
 
KOMERCDARBĪBA
 
Iesniegums reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanai vai grafiskā dizaina maiņu (78.79 KB)
 
Iesniegums ielu tirdzniecības / sabiedriskās ēdināšanas atļaujas saņemšanai (27.18 KB)

Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai (30.59 KB)

Iesnieguma veidlapa licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem saņemšanai (120.16 KB)
 
Iesniegums pirmreizējas taksometra licences kartītes saņemšanai (240.50 KB)
 
Iesniegums atkārtotai taksometra licences kartiņas saņemšanai (123.39 KB)
 
KAPAVIETAS PIEŠĶIRŠANA
 
Iesniegums par kapavietas piešķiršanu (24.68 KB)