A A A

Nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātā likme/atvieglojumi

UZMANĪBU! Ja fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajā dzīvošanai paredzētajā objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Tas pats attiecas uz juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem dzīvošanai paredzētajiem objektiem.

Bez tam Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.133 (saiti uz noteikumiem skatīt zemāk) nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku drošību apdraudošas būves, kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 27.12.2019.