A A A

Atkritumu apsaimniekošanas maksa Valmieras pilsētā

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 05.12.2019. sēdes lēmumā Nr.175 noteikto atkritumu apsaimniekošanas maksu var iepazīties šeit.  (596.75 KB)

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā noteiktajai kārtībai, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

Savukārt Likuma 39.panta 12.daļā ir noteikts, ka ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Ņemot vērā normatīvā akta regulējumu un ka izmaņas ŠOREIZ ir dēļ izmaiņām tarifā par atkritumu pieņemšanu poligonā, pašvaldībām NAV jāpieņem lēmumi  par maksas apmēra apstiprināšanu un 06.12.2019. vēstule ir nosūtīta ar nolūku informēt pašvaldību par aktuālo maksas apmēru mainoties sadzīves atkritumu tarifam par atkritumu apglabāšanu poligonā.

Informācija aktualizēta 09.12.2019.