A A A

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Izmantojiet iespēju nosūtīt pašvaldībai iesniegumus ELEKTRONISKI, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts portālā www.latvija.lv

Kas jādara, lai pieteiktos pirmsskolas izglītības izmaksu segšanai privātā izglītības iestādē (turpmāk - PII)

Jūs varat pieteikties pašvaldības atbalstam pirmsskolas izglītības izmaksu segšanai privātā izglītības iestādē:

- ja Jūsu bērns ir reģistrēts uzņemšanai kādā no Valmieras pilsētas pašvaldības PII, bet pašvaldība nevar nodrošināt viņam vietu Pašvaldības PII īstenotā pirmsskolas izglītības programmā un

- bērns apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (turpmāk – normatīvie akti) noteiktajā kārtībā izglītojamo ir reģistrējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā;

- bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

- vismaz viena vecāka vai bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā,

Pašvaldības atbalsts tiek izmaksāts privātai izglītības iestādei, pamatojoties uz pašvaldības apstiprināta trīspusēja līguma pamata, kas noslēgts starp pašvaldību, privāto izglītības iestādi un bērna likumīgo pārstāvi.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, bērna likumīgais pārstāvis Pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit vai Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai Valmieras Izglītības pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 314.kabinetā. (12.46 KB)

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

  • portālā www.latvija.lv – viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarota persona izmanto e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autentificējoties  ar e-parakstu, eID karti  vai kā internetbankas lietotājam un e-dokumenta pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu. Pakalpojums pieejams šādu kredītiestāžu internetbanku autorizētiem lietotājiem: AS Swedbank, AS SEB banka, AS DNB banka, AS Citadele banka, AS NORVIK BANKA un Nordea Bank AB, AS Meridian Trade Bank. Vienas darbadienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma pieņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru;
  • e-pastā – viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarota persona nosūta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātu aizpildītu iesniegumu uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv. Vienas darbadienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma pieņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru;
  • klātienē – Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Valmieras Izglītības pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 314.kabinetā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā, par to rakstiski informējot bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad bērna likumīgais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts trīspusējais līgums.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti pirmsskolas izglītības jautājumos Gunu Zvirgzdu, tālr. 64207123, guna.zvirgzda@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?