A A A

Naktspatversmes pakalpojums

Naktspatversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).
Personas var uzturēties naktspatversmē 90 naktis kalendārajā gadā. Ja persona pilda klientu līdzdarbības pienākumus, Pārvalde, pamatojoties uz personas sociālo un funkcionālo spēju novērtējumu, var pagarināt personas uzturēšanās laiku naktspatversmē.
Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, personai ierodoties naktspatversmē, jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.
Krīzes situācijā nonākušām personām lēmumu par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu līdz septiņām naktīm pieņem pakalpojumu sniedzējs, par to informējot Pārvaldi.
Persona, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, naktspatversmes pakalpojumu ir tiesīga izmantot ne ilgāk par trīs mēnešiem laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 18.07.2019.