A A A

Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

Ikmēneša pabalsts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā tiek piešķirts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa, ja viņš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai arī turpina studijas augstskolā vai koledžā, un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai personīgi jāierodas Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, 112.kabinetā, Lāčplēša ielā 2, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums;
  • izziņa no mācību iestādes par to, ka persona ir attiecīgās mācību iestādes audzēknis -turpina mācības attiecīgajā mācību iestādē un sekmīgi apgūst izglītības programmu;
  • bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu;
  • jāuzrāda apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda uz vietas Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, 112.kabinetā, Lāčplēša ielā 2.

Pabalsta lielums

Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus pastāvīgas dzīves uzsākšanai divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (viena pabalsta apmērs – 64,03 eiro mēnesī) apmērā un piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 250 apmērā;

Līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus.

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, 112.kabinetā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Pabalsta saņemšanas termiņš

Viena kalendārā mēneša laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Sociālo lietu pārvaldes organizatori Antru Frīdbergu 112.kabinetā, Lāčplēša ielā 2, tālrunis 64210693; e-pasts antra.fridberga@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?