A A A

Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

Ikmēneša pabalsts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā tiek piešķirts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa, ja viņš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai arī turpina studijas augstskolā vai koledžā, un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 06.05.2020.