A A A

Aprūpe mājās

Sociālais pakalpojums dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai, palīdzības mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē nodrošināšanā:

 • pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku;
 • pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi un viņu likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi;
 • personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku vai likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojums netiek sniegts personām:

 • kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
 • kuras slimo ar bīstamām infekcijas un seksuāli transmisīvām slimībām;
 • kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
 • kurām nepieciešama diennakts aprūpe;
 • kuras nav pilngadīgas.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • jāuzrāda pase/personas identifikācijas karte;
 • iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju neesība;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte;
 • iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta.

Pakalpojuma apraksts šeit

Informācija aktualizēta 17.07.2019.