A A A

Bērna vai rīcībnespējīgas personas mantisko interešu aizsardzība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos lemj par: 
- atļauju pieņemt vai atraidīt viņiem piekritušo mantojumu; 
- mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē; 
- mantojuma sadalīšanu, bērna mantas vai nekustamā īpašuma, (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām; 
- nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu; 
- īpašuma iegūšanu; 
- aizbildņa iecelšanu tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem; 
- mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi; 
- vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.

 
Bāriņtiesa veic arī citus bērna vai rīcībnespējīgas personas mantisko tiesību aizsardzības pasākumus: 
- seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošo mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama; 
- pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 06.05.2020.