A A A

Adopcija

Bāriņtiesa veic adopcijai iesniegto dokumentu pārbaudi un ģimenes izpēti, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidrojot adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtējot adoptētāja materiālo, psihisko stāvokli u.c. veida piemērotību adopcijai.

Adopcijas lietu sakarā Bāriņtiesa lemj par:

- personas atzīšanu par adoptētāju;

- brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;

- to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;

- bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;

- pirmsadopcijas apūpes izbeigšanu bērnam;

- adopcijas atbilstību bērna interesēm;

- bērna adopciju uz ārvalstīm.

 

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.