A A A

Ārpusģimenes aprūpe - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota. Pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi, Bāriņtiesa nekavējoties informē bērna vecāku dzīvesvietas sociālo dienestu un lūdz sniegt nepieciešamo palīdzību bērna vecākiem. Bāriņtiesa katru gadu pārbauda ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietota bērna aprūpi (pārbaudes akts) un pieprasa no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja norēķinu par bērna mantas pārvaldību (veidlapa). Bāriņtiesa noskaidro, vai attiecīgās institūcijas vadītājs normatīvajos aktos par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā noteiktajā kārtībā ir informējis pašvaldību par nepieciešamību pēc bērna pilngadības sasniegšanas nodrošināt viņam dzīvojamo telpu.

Bāriņtiesa lemj par:

- bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociāslās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

- bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, vai vecākiem atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības, vai ir notikusi bērna adopcija.

Bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

Pakalpojuma apraksts šeit 

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.