A A A

Izmēģinās grunts attīrīšanu ar elektrokinēzes metodi 

Drukāt
16.04.2018

10.-12.aprīlī apmeklējot projekta pilotteritoriju bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 Valmierā un tiekoties plānošanas sanāksmē, projekta “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE) partneri vienojās par grunts attīrīšanas ar elektrokinēzes metodi izmēģināšanu.

 

Bijušās mazuta saimniecības apmeklējuma laikā projekta partneri pārbaudīja attīrīšanas metodei plānoto laukumu. Šajā vietā atbilstoši izpētes rezultātiem 1,10–1,70m dziļumā, kā arī dziļumā līdz 4m ir konstatēts vislielākais grunts piesārņojums. Elektrokinēzes metodes rezultātā tiks sekmēta mazutu noārdošu baktēriju vairošanās un aktivitāte.

Metodi pilotteritorijā paredzēts izmēģināt sešus mēnešus līdz šī gada beigām. Vienlaikus ar periodiskām grunts analīzēm tiks pārbaudīta tās pielietojuma efektivitāte. Šīs metodes izmēģināšana šobrīd tuvojas noslēgumam arī projekta pilotteritorijā Zviedrijas pilsētā Motalā (Motala). Arī tur grunts ir piesārņota ar mazutu, taču tā molekulu ķēdēm ir no Latvijas mazuta atšķirīgs izmērs. Metodes izmēģināšana Motalā uzrāda efektīvus sanācijas rezultātus. Taču, ņemot vērā Valmierā konstatētā mazuta atšķirības, efektivitāte tiks pārbaudīta metodes izmēģinājuma laikā.

Projekta partneru no Helsinku Universitātes Somijā pieredzē ir dažādu ilgtspējīgu in situ (uz vietas) piesārņotās grunts sanācijas metožu pielietošana. Efektīvākās metodes izvēle ir atkarīga no piesārņojošās vielas, izplatības, dziļuma, grunts īpatnībām, kā arī plānotā teritorijas izmantošanas mērķa. Svarīgs sanācijas metodes izvēles faktors ir arī laiks, ko var veltīt grunts attīrīšanai. Projekta pilotteritorijā Virratā (Virrat) Somijā sanācijai tiek izmēģināta ātraudzīgo koku stādīšana, kas augšanai izmanto arī grunti piesārņojošās vielas. Taču koku augšanai nepieciešams ilgāks laiks. Tādēļ šādas metodes izmantošana nav pielietojama Valmieras pilotteritorijā, ko perspektīvā plānots izmantot uzņēmējdarbības attīstīšanai un investīciju piesaistei.

In situ sanācijas metodes uzskatāmas par ilgtspējīgām, salīdzinot ar tradicionālo piesārņotās grunts ekskavācijas metodi. Ar in situ metožu palīdzību piesārņotajā teritorijā tiek saglabāta esošā grunts. Tā tiek attīrīta no bīstamās vielas, to dažādos veidos transformējot. Tradicionālā ekskavācijas metode savukārt paredz piesārņotās grunts izrakšanu un noglabāšanu poligonā kā toksiskos atkritumus. Tādējādi grunts netiek attīrīta, tikai pārvietota. 

Projekts INSURE tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības aktivitātēm ir 130 000,00 EUR, tai skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 13 000,00 EUR. Plašāka informācija par projektu pieejama tā mājaslapā www.insureproject.se.

FOTOGALERIJA