A A A

2020.gadā paveiktais un 2021.gadā plānotais kapitālsabiedrībās  

Drukāt
22.01.2021

Valmieras pilsētas pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja septiņās kapitālsabiedrībās: SIA “Valmieras namsaimnieks”, SIA “Valmieras ūdens”, SIA “ZAAO”, SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”, AS “Valmieras Enerģija”, SIA “VTU Valmiera” un SIA “Vidzemes slimnīca”. Iepazīstināsim ar kapitālsabiedrībās nozīmīgākajiem pagājušā gada darbiem un plānoto 2021.gadā.

 

 

 

 

SIA “Valmieras namsaimnieks”

2020.gadā paveiktais

Pabeigtas daudzdzīvokļu māju renovācijas ar ALTUM līdzfinansējumu – Gaujas iela 2, Stacijas iela 41, Viestura laukums 2, G. Apiņa iela 10.

Veikta kvartāla pagalma labiekārtošana, piesaistot Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 30% apmērā no visām izmaksām – Stacijas ielas 28, Smiltenes ielas 1A un Kauguru ielas 1 kvartāls – labiekārtotas gājēju ietves, uzlabota autotransporta pārvietošanās pa teritoriju, atjaunotas un paplašinātas autostāvvietas (34 stāvvietas vieglajiem transporta līdzekļiem), rekonstruēti piebraucamie ceļi, izbūvēts pazemes konteineru laukums, izbūvēts bērnu un iedzīvotāju atpūtas laukums ar soliņiem un rotaļu elementiem, veikta teritorijas apzaļumošana ar kokiem un apstādījumiem. Izbūvēts jauns apgaismojums un pārbūvēta lietus ūdens kanalizācija.

Izstrādāti pagalmu labiekārtošanas projekti, piesaistot Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu – Rīgas iela 1, K. Baumaņa iela 2, Stacijas iela 14.

Realizēti  dažādi projekti ar 100% dzīvokļu īpašnieku finansējumu:

 • izstrādāts projekts un veikti darbi – zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai Gaujas ielā 11;
 • pagalma projektu izstrāde – Gaujas iela 2, Stacijas iela 25, Rīgas iela 18;
 • balkonu atjaunošanas darbi – Annas ielā 8, A. Upīša ielā 17B.

2020.gadā konkursam “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” pieteiktā SIA “Valmieras namsaimnieks” apsaimniekotā daudzdzīvokļu ēka saņēma attīstības un finanšu instrumenta ALTUM – Simpātiju balvu “Par inovāciju” un konkursa organizatoru Pateicību par ēkas atjaunošanā uzstādītajiem saules kolektoriem.

Šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Rīgas iela 18 Valmierā ir vienīgā daudzdzīvokļu ēka Latvijā, kuras dzīvokļu īpašnieki ir izmantojuši iespēju ar ALTUM energoefektivitātes paaugstināšanas programmā pieejamo līdzfinansējumu uzstādīt saules kolektorus karstā ūdens uzsildīšanai.

Plānotie darbi 2021.gadā:

 • procesā ir daudzdzīvokļu mājas renovācijas darbi Rūpniecības ielā 42 ar ALTUM līdzfinansējumu, kurus plānots pabeigt 2021.gada pirmajā ceturksnī (plānotais siltumenerģijas ietaupījums 58.99 kWh/m2 gadā, siltumnīcefekta gāzu samazinājums 35.68 CO2ekv.T/gadā);
 • pagalma labiekārtošanas darbi, izmantojot Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu (ja tiks piešķirts līdzfinansējums un māju īpašnieki pieņems lēmumu par realizēšanu) –  Rīgas iela 1, Stacijas iela 14, Rīgas iela 18, K. Baumaņa iela 2, Gaujas iela 2, Zvejnieku iela 13, Jumaras iela 195/1. korpuss, Stacijas iela 25 (2 – 3 kārtas);  
 • pagalma labiekārtošanas projekta izstrāde, izmantojot Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu –  Beātes iela 23;
 • uzsākt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, izmantojot AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” programmu par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem (ja dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu par realizācijas uzsākšanu) – Tirgus iela 2, L. Laicena iela 15, Smiltenes iela 2A, L. Laicena iela 12, L .Laicena iela 13, Stacijas iela 39, J. Enkmaņa iela 1, A. Upīša iela 2A, V. Baloža iela 7.
Informāciju sagatavoja:
Ilmārs Skādulis

SIA “Valmieras ūdens”

Viens no SIA “Valmieras ūdens” svarīgākajiem uzdevumiem 2020. gadā bija projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” realizācija un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju būvniecība, lai savienotu centralizēto siltumapgādes sistēmu ar jauno šķeldas katlumāju, ko Dakstiņu ielā 1 uzbūvēja un nodeva ekspluatācijā AS “Valmieras enerģija”. Siltumapgādes sistēmas pārbūvei bija piesaistīts arī Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Savukārt par Valmieras pilsētas pašvaldības finansējumu tika pārbūvēta un paplašināta lietus kanalizācijas sistēma.

Tika arī turpināta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta”, kura ietvaros paplašināja notekūdeņu savākšanas sistēmu tajos rajonos, kuros līdz šim nav izbūvēti centralizēti kanalizācijas tīkli, tā nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu. Līdz 2020. gada beigām tika pabeigta arī kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecību Abula ielā, pārņemot no SIA “Lauktehnikas Enerģētiķis” esošos klientus. Tieši jaunu pakalpojumu saņēmēju piesaiste ir galvenais faktors, kas ļauj saglabāt nemainīgu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas noteikto tarifu. Savukārt, pateicoties dabasgāzes iepirkuma cenas kritumam, 2020. gadā SIA “Valmieras ūdens” trīs reizes vērsās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, lai samazinātu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas līdz gada nogalei sasniedza 48,58 EUR/MWh.

SIA “Valmieras ūdens” turpināja apakšzemes komunikāciju tīklu sistēmu attīstīšanu Burtnieku novada Valmiermuižā. Kā viens no galvenajiem objektiem bija centralizētās ūdensapgādes tīklu izbūve pa Vienības ielu līdz Valmieras cietumam, lai minēto objektu varētu pievienot kopējai ūdensapgādes sistēmai. Jāatzīmē, ka šis realizētais projekts līdzsvarojis centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas iespējamību Valmieras un tās aglomerācijas teritorijā, nodrošinot vienlīdzīgu to pieejamību iedzīvotājiem. Veiktie apakšzemes komunikāciju tīklu paplašināšanas darbi arī veicinājuši tīras pilsētvides attīstību, pateicoties kvalitatīvai notekūdeņu apsaimniekošanai.

2020. gada vasarā SIA “Valmieras ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (BNAI), kas atrodas Valmierā, Grīšļu ielā 6, tika uzstādītas saules paneļu elektrostacijas iekārtas. Turpmāk šādi tiks iegūta aptuveni trešdaļa no ikdienā BNAI darbībā nepieciešamās elektroenerģijas.

Saskaņā ar izstrādāto 2021. gada budžetu un investīciju programmu SIA “Valmieras ūdens” plāno ieguldīt 483000 EUR ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīklu rekonstrukcijā un izbūvē. Būvniecības darbi paredzēti Valmieras pilsētas un Burtnieku novada Valmieras pagasta teritorijā.

“Mūsu galvenais uzdevums paliek nemainīgs – nodrošināt klientiem kvalitatīvu ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, kā arī savākto notekūdeņu attīrīšanu. Tāpēc 2021. gadā turpināsim atjaunot esošos komunikāciju tīklus un paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, lai arvien vairāk iedzīvotāju Valmieras pilsētā un Valmieras pagastā ikdienā varētu saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus. Vēl turpināsim siltumapgādes sistēmas pārbūvi saistībā ar tās pievienošanu jaunajai šķeldas katlumājai Dakstiņu ielā 1,” norāda SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds.

Nākamā gada budžetā iekļauta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Valmierā, Alvila Freimaņa ielā un Brieža ielā posmā no Senču ielas līdz Patversmes ielai. Savukārt ūdensvads tiks atjaunots Straumes ielā no Tālavas ielai līdz autoostai, kā arī Pārgaujas ielas posmā no Straumes ielas līdz Teodora Ūdera ielai. Vēl plānots izbūvēt sešus jaunus un atjaunot desmit esošos hidrantus.

SIA “Valmieras namsaimnieks” plāno vērienīgus darbus daudzdzīvokļu namu Linarda Laicena ielā 9, 13 un 15 pagalmu labiekārtošanā, pirms kuriem SIA “Valmieras ūdens” atjaunos ūdensapgādes un siltumapgādes tīklus šo māju pagalmu teritorijā.

Investīciju programmā paredzēti darbi arī siltumapgādes sistēmas sakārtošanai. Linarda Laicena ielā 13 un 15, Annas ielā 4, Andreja Upīša ielā 17B, Georga Apiņa ielā 6 un 8, kā arī Rūpniecības ielā 42 tiks pārvietoti siltumapgādes tīkli ārpus dzīvojamajām mājām un izbūvēti jauni pievadi. Savukārt Marijas ielā siltumtrasi pārbūvēs līdz Rūpniecības ielas projekta darba zonai. Tiks turpināta arī projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā” (Nr.4.3.1.0/18/A/019) 2.kārtas realizācija, kuram piesaistīts līdzfinansējums no Eiropas Kohēzijas fonda, uzrauga “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”, kurā izbūvēs siltumtrasi no katlumājas Rīgas ielā 25 līdz Miera ielai.

Komunikācijas tīklu paplašināšana tiks turpināta arī Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižā, veicot ūdensvada izbūvi Vidus ielā līdz Iršuparka alejai un puskilometru garo savienojumu starp Krasta un Vanagu ielām, lai varētu pievienot SIA “Valmieras ūdens” centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Vanagos esošos daudzdzīvokļu namus un pārējās ēkas, tā turpinot inženierkomunikāciju pārņemšanu no SIA “BN Komforts”.

Informāciju sagatavoja:
Ingrīda Upīte

SIA “Vidzemes slimnīca”

Ārstniecības iestādē gads nelīdzinās gadam, taču tādiem pārsteigumiem pilnu, kāds bija aizvadītais, laikam negaidīja neviens. Sākotnēji Vidzemes slimnīcas 45. jubilejas gadu plānojām piepildīt ar īpašiem pasākumiem, taču situācija valstī ieviesa korekcijas. Kopš marta nonācām pirmajās līnijās cīņā ar slimību, kas būtiski ietekmēja slimnīcas darbu kopumā un katra darbinieka ikdienu nodaļās un kabinetos.

Nācās operatīvi veikt epidemioloģiskai drošībai nepieciešamos pasākumus un izmaiņas darba organizācijā, pārprofilēt nodaļas. Taču turpinājām sniegt gan neatliekamo medicīnisko palīdzību, gan ārstējām stacionāra pacientus, saglabājot ambulatoro pakalpojumu pieejamību, kā arī ieviesām jaunus pakalpojumus un piesaistījām jaunus speciālistus.

Īpašās situācijas dēļ 2020. gada dati nav salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem, kad apkalpoto stacionāra pacientu, ambulatoro apmeklējumu, konsultāciju un izmeklējumu  skaitam bija vērojama pieaugoša tendence. Teju nemainīgs palicis neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) un pacientu uzņemšanas nodaļā apkalpoto pacientu skaits, vidēji 62 pacienti diennaktī. Ambulatorie pakalpojumi pie speciālistiem sniegti 38 251 reizi, dienas stacionārā palīdzību saņēmuši 3412 pacienti. Septīto gadu pēc kārtas Dzemdību nodaļā piedzimuši vairāk par 1000 bērniem, pērngad – 1041 jaundzimušais.

Liels izaicinājums bija turpināt darbu pie slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas, mūsdienīgas un drošas vides veidošanas. 2020. gadu sākām ar kārtējās pārbūvētās nodaļas – Hronisko pacientu aprūpes nodaļas atklāšanu, kam sekoja pārcelšanās uz jaunajām Endoskopiju nodaļas telpām. Drīzumā pacientus uzņemsim izremontētajos ambulatoro speciālistu un izmeklējumu kabinetos, kā arī varēsim pārvietoties pa izremontētām kāpņu telpām. Sākusies Neiroloģijas nodaļas pārbūve. Jau top NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves projekts. Ievērojami finanšu līdzekļi ieguldīti arī tehnoloģiju iegādē, kas nodrošina kvalitatīvu diagnostiku un ārstēšanu.

Šobrīd slimnīcas darbinieku komanda, vairāk nekā 700 cilvēkiem, esam viens no lielākajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem reģionā. Jau sesto gadu pēc kārtas uzņēmums 2020. gadu būs pabeidzis ar pozitīvu finanšu rezultātu. Par savdabīgu dāvanu slimnīcas jubilejā un kolektīva darba novērtējumu uzskatāma pirmoreiz iegūtā Zelta kategorija uzņēmumu pašnovērtējumā Ilgtspējas indekss. Arī tas apliecina Vidzemes slimnīcas  galveno  vērtību –  apmierināts pacients, augsti kvalificēts personāls un droša vide – ilgtspēju.

Par aizvadītajā gadā paveikto liels paldies visiem – ārstiem, māsām, māsas palīgiem, ārstniecības personām un pārējiem darbiniekiem, kas nodrošina mediķu darbu! Tikai kopā varam piepildīt savu misiju – būt par drošāko atbalstu cilvēku veselībai Vidzemē.

Informāciju sagatavoja:
Benita Brila

AS “Valmieras Enerģija”

Neraugoties uz Covid-19 radīto situāciju valstī, AS “Valmieras Enerģija” 2020. gads bijis ražīgs un nozīmīgiem panākumiem bagāts. Sabiedrība, kurā ilgtspējīgas enerģētikas uzņēmumam SIA “Adven Latvia” pieder 52,15% akciju, bet Valmieras pilsētas pašvaldībai – 47,85% akciju, aizvadītajā gadā veicis būtiskus ieguldījumus Valmieras centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošanā un attīstībā.

Kā nozīmīgāko sasniegumu jāizceļ jaunās šķeldas katlumājas Dakstiņu ielā 1 būvniecības procesa noslēgšanu un svinīgo darbības atklāšanu 2020. gada oktobrī. Šķeldas katlumāja ne tikai veicina Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, jo vairāk nekā 90% uzņēmumā saražotā apjoma tiek ražoti no atjaunojamajiem energoresursiem jeb šķeldas, bet arī ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 000 CO2 ekvivalenta tonnām gadā.

Jaunā katlumāja ir aprīkota ar tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt lētāku zemākas kvalitātes šķeldu un līdz ar to ražot siltumenerģiju lētāk nekā pēdējās trijās apkures sezonās, kas ir nozīmīgs ieguvums Valmieras iedzīvotājiem. Katlumājas modernajam šķeldas pieņemšanas mezglam ir augsta ražība, un pieņemšanas process ir maksimāli automatizēts. Tas ne tikai ļauj nodrošināt augstu energoefektivitāti un saglabāt nemainīgu apkārtējās vides kvalitāti, nepiesārņojot to ar šķeldas radītajiem putekļiem, bet arī samazināt nepieciešamību pēc cilvēkresura, lai šķeldu nogādātu līdz apkures iekārtai. Arī citas katlumājas iekārtas ir ar augstu automatizācijas pakāpi, lai nodrošinātu efektīvu degšanas procesu vadību, kas vienlaicīgi nodrošina samazinātu izmešu daudzumu. Papildus ir īpaši padomāts par darba vides apstākļiem personālam, lai maksimāli uzlabotu darba drošību, veicot ikdienas pienākumus. Kopumā katlumājā darbojas biokurināmā katls ar 9 MW jaudu, kā arī dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers ar 1,5 MW jaudu.

SIA “Adven Latvia” un AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis: “Mūsu mērķis ir radīt vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā, un jaunā šķeldas katlumāja tam ir lielisks piemērs. Izmantojot dažādas tehnoloģijas, esam radījuši siltumenerģiju ražojošu sistēmu, kas ir mazāk atkarīga no fosilajiem energoresursiem un veicina stabilāku, prognozējamāku siltumenerģijas tarifu. Tieši siltumapgādes tarifa stabilizācija bija viens no galvenajiem uzdevumiem, realizējot katlumājas būvniecības projektu. Ņemot vērā, ka izmaksas par apkuri un karsto ūdeni sastāda būtisku izdevumu daļu iedzīvotāju ikmēneša budžetā, vēlamies palīdzēt Valmieras centralizētās siltumapgādes patērētājiem samazināt izmaksas par siltumapgādi šajā un arī nākamajās apkures sezonās.”

Līdz ar jaunās katlumājas izbūvi, kurā ir gan biokurināmā katls, gan dabasgāzes katli, tika pilnībā modernizēta siltumapgādes ražošana Gaujas labajā krastā. Šāda modernizācija ir nepieciešama, lai paaugstinātu un uzlabotu sistēmas drošību, energoefektivitāti, tajā skaitā samazinātu radītās CO2 emisijas un nodrošinātu Valmieras  siltumapgādes sistēmas atbilstību ES vides aizsardzības prasībām. Papildus tam esošās katlumājas Rīgas ielā 25 dabasgāzes apkures iekārtas ir tehniski nolietojušās, un drīzumā tās prasītu jaunas investīcijas, tāpēc šo katlumāju ir plānots slēgt.

Šķeldas katlumājas Dakstiņu ielā 1 būvniecībā tika iesaistīti vairāki Valmieras reģiona uzņēmēji, kas sniedza pakalpojumus, piegādāja materiālus un iekārtas. Gan 2021. gadā, gan arī turpmāk jaunā katlumāja stiprinās ekonomiku, vietējiem uzņēmējiem nodrošinot iespēju apgādāt to ar apkurei nepieciešamo izejvielu – šķeldu.

AS “Valmieras Enerģija” arī jaunajā gadā turpinās īstenot vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā, vienlaikus Valmieru padarot par veiksmīgu un dabai draudzīgu piemēru enerģētikas nozarē.

Informāciju sagatavoja:
Lauma Laube

SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”

Vidzemes Olimpiskais centrs 2021. gadā, iepriekš definējot uzņēmuma pamatvērtības, plāno kopējo komunikāciju vērst plašāku ar mērķi Vidzemes Olimpisko centru akcentēt kā vietu, kur koncentrējas ne tikai augsta līmeņa sportisti, sporta skolu audzēkņi, tiek organizētas sacensības. Plānots uzsvērt tā sniegtās iespējas un pakalpojumu pieejamību plašākam iedzīvotāju lokam Vidzemes reģionā, kas lielā mērā ir saskaņā ar jaunajām sporta politikas pamatnostādnēm 2021. - 2027. gadam. Tāpēc 2020. gadā ir uzsāktas sarunas, lai veidotu ciešāku sadarbību:

 • ar apkārtējo novadu izglītības iestādēm, kuru jaunākajās klasēs turpmāk vairāk tiek plānots integrēt peldēt un slidot apmācības programmas, kas tiks realizētas Valmieras peldbaseinā un Vidzemes Olimpiskā centra Ledus hallē;
 • ar Vidzemes reģiona sporta skolām sporta medicīnas jomā (diagnostika, fizioterapija, rehabilitācija u.c.), personības izaugsmes un uztura lekciju organizēšanā, kā arī J.Daliņa stadiona sporta kompleksa izmantošanā, izvēloties to kā treniņu sesiju vai treniņu nometņu organizēšanas vietu;
 • ar uzņēmējiem, uzņēmumu darbiniekiem un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, aicinot tos izmantot sniegtās rekreācijas iespējas Vidzemes Olimpiskajā centrā, apmeklējot Valmieras peldbaseinu, atpūtas zonu vai ledus halli tieši brīvdienās un nedēļas nogalēs, tādējādi veicinot dzīves kvalitāti un sabiedrības veselību kopumā.

Tāpat no jauna izveidotās Vidzemes Olimpiskā centra Attīstības nodaļas darba virziens būs J.Daliņa stadiona sporta kompleksa pakalpojumu pārdošana un sadarbības veidošana gan Latvijas, gan arī starptautiskā līmenī. Valsts prezidenta balvas vieglatlētikā attīstīšana, pateicoties augsta līmeņa vieglatlētikas infrastruktūras pieejamībai un iespējam Valmierā kā ziemas, tā vasaras sezonā. Ar 2021.gadu tiek plānots uzsākt darbu, lai vēsturiskās sacensības nākotnē izveidotu par  pasākumu ar Baltijas jūras valstu  sportistu dalību, salīdzinājumā ar līdz šim ierasto Baltijas valstu mērogu. Šo sacensību statusa maiņu plānots realizēt sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas savienību un Valmieras pilsētas pašvaldību.

2020. gadā Vidzemes Olimpiskā centra Ledus hallē tika īstenoti ledus sporta veidi un dažādi pasākumi, no  kuriem lielākais ir bijis Vidzemes atklātais čempionāts hokejā ar vairāk nekā 20 komandu dalību. Valmieras peldbaseinu un atpūtas zonu ik mēnesi ir apmeklējuši 5000 – 7000 cilvēki, tās pārsvarā ir ģimenes ne tikai no Latvijas, bet arī no Dienvidigaunijas.  Neskatoties uz Covid-19  radītiem ierobežojumiem, Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā 2020. gadā viesojās vairāk nekā 12000 tūristu.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Dukure

SIA “VTU Valmiera”

2020.gads uzņēmuma SIA “VTU Valmiera” vēsturē paliks ar nozīmīgām pārmaiņām Valmieras sabiedriskā transporta sistēmā. 15.oktobrī svinīgā preses konferencē tika prezentēti deviņi jauni dīzeļa – elektriskie hibrīdautobusi. Pirmo videi draudzīgo autobusu Gaujas zelta smilšu krāsā Valmieras ielās iedzīvotāji ieraudzīja 26.oktobrī.

Tas ir liels solis vides kvalitātes uzlabošanā un ilgtspējīgs ieguldījums pilsētas attīstībā. Autobusā esošā sistēma nodrošina, ka bremzēšanas laikā tiek reģenerēta enerģija un veikta akumulatoru uzlāde. Tas ļauj, uzsākot braukšanu, noteiktu laiku pārvietoties ar izslēgtu dzinēju, tādējādi taupot degvielu un samazinot izmešu daudzumu.

Kvalitatīva darba apliecinājums ir arī AAS “Balta” rīkotajā konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2020” kategorijā “Pasažieru pārvadātāji” saņemtais Sudraba novērtējums. Uzņēmums konkursā piedalījās jau septīto gadu, jo tā ir lieliska iespēja gūt profesionāļu ieteikumus, kā vēl uzlabot autoparku un tehnisko nodrošinājumu, negadījumu novēršanu un pārvaldību, spēju izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus, kā organizēt mācības darbiniekiem, veicināt atbildīgu rīcību.

Tāpat atkārtoti pēc ISO 9001 standarta sertificēta Kvalitātes vadības sistēma, apliecinot, ka uzņēmums rūpējas par pakalpojumu kvalitāti. Šajā kvalitātes vadības sistēmā ir iekļauta arī ISO 50001 standartam atbilstoša energopārvaldības sistēma. Tā palīdz rast iespējas energoresursu taupīšanai, pārtēriņa novēršanai un analizēšanai. Atkārtota sertificēšana ir gan novērtējums, gan uzdevums turpināt iesākto – pasažieriem, darbiniekiem draudzīgs uzņēmums, kas domā ilgtermiņā un rūpējas par vidi.

Par piedāvājuma kvalitātes celšanu pateicamies arī pasažieriem. Iedzīvotājiem informējot par nepieciešamajām izmaiņām autobusu kustībā, arī 2020.gadā tika uzlabots gan Valmieras pilsētas maršrutu, gan reģionālo maršrutu autobusu kustības saraksts, nodrošinot ērtāku nokļuvi uz izglītības iestādi, darbavietu u.c. Šī gada viens no lielākajiem izaicinājumiem būs ērtas un modernas sistēmas izstrādāšana, kas, izmantojot viedtālruni, palīdzēs veiksmīgāk izprast Valmieras pilsētas maršrutu autobusu kursēšanas ceļus, ātri un ērti atrast sev piemērotāko maršrutu.

2020.gads uzņēmumā vēsturē ierakstīts arī ar jauniem noteikumiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai. “Pateicos autobusa vadītājiem, visiem darbiniekiem un pasažieriem! Rūpes par veselību ir nopietns uzdevums, ar kuru varam tikt galā tikai visi kopā. Lai gan piedzīvoti dažādi brīži un neziņa par turpmāko, atbildīga rīcība vienmēr ir prioritāte. Ticu, ka mums tas izdosies arī turpmāk. Lai jaunajā gadā veselība un savstarpēja cieņa!” vēl SIA “VTU Valmiera” valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš.

Informāciju sagatavoja:
Zane Bulmeistare

SIA “ZAAO”

Pieejamība

2020. gadā SIA “ZAAO” (ZAAO) turpināja pilnveidot sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti:

 • EKO laukumos un vairākās publiskās vietās pie tirdzniecības centriem tagad ir iespējams bez maksas nodot lietošanai vēl derīgus tekstila materiālus;
 • dalīti vāktu atkritumu konteineri aplīmēti ar jaunām uzlīmēm, kuras vēl precīzāk ļauj saprast, kurš materiāls ir derīgs pārstrādei un no iedzīvotājiem tiek savākts bez maksas;
 • atkritumu savācējmašīnas aprīkotas ar video kamerām. Video kamerās fiksētā informācija ļauj loģistikas speciālistiem atbilstoši reaģēt neplānotas situācijās, tai skaitā, novērtējot ceļu stāvokli, nepieciešamības gadījumā pārplānojot maršrutu.

Pašvaldība sadarbībā ar ZAAO arī šogad atbalstīja iedzīvotājus īpašumu sakārtošanā, rīkojot lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju un rudens lapu savākšanas akciju.

Ilgtspēja

2020. gadā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” realizēti un uzsākti projekti, lai maksimāli izmantotu atjaunojamo enerģiju, sekmētu aprites ekonomiku un meklētu iespējas samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu:

 • ekspluatācijā nodota Saules elektrostacija – paneļu parks. Plānots, ka izveidotais saules enerģijas parks gadu laikā saražos aptuveni 10% no poligona patēriņam nepieciešamās elektroenerģijas;
 • ZAAO kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), LIAA Valmieras biznesa inkubatoru, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un citiem sadarbības partneriem organizē hakatonu “DaibeZero”. Jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides entuziastiem tiek dota iespēja līdzdarboties, radot inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā trim atkritumu veidiem – riepām, stikla šķiedras atkritumiem un no atkritumiem iegūstamajam kurināmajam. Pasākuma norise plānota 2021.gada 20. un 21.februārī. Plašāk www.daibezero.lv.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā “Ilgtspējas indeksā” ZAAO jau ceturto gadu novērtēts ar Zelta kategorijas godalgu korporatīvās un sociālās atbildības aspektā.

Attīstība

ZAAO ir ieinteresēts sadarbības partneris industriālās teritorijas attīstībā Valmierā. Uzņēmuma vadība iesaistās diskusijās par kopīgi sasniedzamajiem mērķiem.

Kvalitāte

2020.gada gada rudenī ZAAO saņēma apliecinājumu integrētās vadības sistēmas efektivitātei – vadības sistēma ir pārsertificēta un atbilst standartu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 prasībām.

Liels gandarījums, ka gan pašvaldības organizētā iedzīvotāju aptauja, gan ZAAO klientu aptauja apliecina, ka klienti ir apmierināti ar sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane

Foto: pexels.com