A A A

Notiks projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darbalaiku" noslēguma konference 

Drukāt
12.02.2018

Šī gada 8.martā Rīgā notiks projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" noslēguma konference. 

 

Darba un ģimenes līdzsvars mūsdienu Latvijā ir sarežģīta un aktuāla problēma. Pētījumi liecina, ka galvenie šķēršļi darba un ģimenes dzīves saskaņošanā ir saistīti ar sabiedrībā pastāvošajām sociāli ekonomiskajām barjerām un dzimumu stereotipiem. Darbinieku spējas savienot darba un ģimenes dzīvi lielā mērā ietekmē izveidotā infrastruktūra – valsts un pašvaldību radītā vide, darba vietās pastāvošās darba organizācijas formas un korporatīvā kultūra.

Darbs nestandarta darba laikā varbūt labvēlīgs dažām nodarbināto kategorijām, bet var negatīvi ietekmēt ģimenes lomas un prasīt vecākiem īpašas pūles, lai nodrošinātu bērnu aprūpi. Nestandarta darba laikā nodarbinātajiem ir daudz grūtāk savienot darba un ģimenes dzīvi.  Tāpēc bērnu aprūpes pakalpojumu jomas un ģimenes dzīves organizēšanas jautājumu savstarpēja savietošana var risināt ar nestandarta darba laiku saistītos bērnu labklājības riska faktorus.

Darba devējiem ir svarīgi atrast balansu starp kompānijas un darbinieku vajadzībām. Atbalsts darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iniciatīvām, palielina darbinieku apmierinātību ar darbu, samazina darbinieku mainību un uzlabo uzņēmuma produktivitāti. Tāpēc ir svarīgi iedrošināt darba devējus un darba ņēmējus īstenot praktiskus risinājumus, kas vērsti uz darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanu darba vietā.

Kāpēc nepieciešams rīkot šādu konferenci?

Pēdējās desmitgades laikā ir vērojams nestandarta darba laikā, kad darbs ir vakaros, nakts stundās un brīvdienās, un daļlaika, nodarbināto skaita pieaugums. Tāpat pieaug to cilvēku skaits, kas strādā vairāk kā 40 stundas nedēļā. 

Ģimenēm, kurās viens vai abi vecāki strādā nestandarta darba laikā, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi var būt nepieciešami laikā, kad tradicionālie bērnu pieskatīšanas pakalpojumi nav pieejami. Jāuzsver, ka bērnu un arī citu tuvinieku aprūpe visbiežāk tiek uztverta kā sieviešu atbildība. To apliecina arī 2015.gada Eiropas darba apstākļu apsekojuma rezultāti, kurā norādīts, ka visās ES dalībvalstīs aprūpe tiek  galvenokārt uzskatīta kā sieviešu atbildība. Vienlaikus vīrieši norāda, ka viņi vēlētos strādāt mazāk un vairāk laika pavadīt ar ģimeni.

Jaunākās Eiropas komisijas darba un ģimenes līdzsvara politiku iniciatīvas liecina, ka šis jautājums ieņem arvien nozīmīgāku lomu EK darba kārtībā. Dokumentā par Eiropas sociālo dimensiju, kas publicēts kopā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra paketi, tiek uzsvērtas pārmaiņas, kuras Eiropas sabiedrību un darba pasauli sagaida nākamajā desmitgadē.

Vienlaikus IKT attīstība un digitalizācija ļoti ievērojami ietekmē to, kā cilvēki strādā, radot jaunas iespējas attālinātam darbam un elastīgām darba formām, kas var tikt izmantotas, lai veicinātu darba un ģimenes līdzsvaru. Mainās biznesa modeļi, radot jaunas iespējas un veidus tam, kā cilvēki strādā. Daudzi tautsaimniecības sektori piedzīvo būtiskas pārmaiņas un piedāvā jaunas iespējas, palielinot iespējas pašnodarbinātajiem, ‘freelanceriem’ un līgumdarbiniekiem, tādējādi, mazinot tradicionālo darba modeļu izmantošanu mūsdienu ekonomikā.

Ir pienācis laiks virzīties tālāk ar jaunām idejām un atbalsta instrumentiem. Tāpēc konferencē izvērtēsim darba un ģimenes savienošanas iespējas, vērtējot šīs jomas attīstības tendences un ietekmējošos faktorus. Veidosim platformu rosinošām un stimulējošām diskusijām starp politikas veidotājiem, uzņēmējiem, sociālajiem partneriem, ekspertiem un politiķiem.

Mērķi
Kas?

 Konferences mērķis ir sekmēt darba-ģimenes līdzsvara politikas attīstību, attīstot jaunas iespējas un instrumentus īpaši tiem, kas strādā nestandarta darba laikā, kā arī attīstīt jaunus sadarbības instrumentus un formas starp valsts, privāto un pilsoniskās sabiedrības sektoru, iesaistoties informētības veicināšanas pasākumos.

Nepieciešamība apvienot darbu un ģimeni rada jautājumus, problēmas, izaicinājumus un dilemmas dažādām ieinteresētajām pusēm. Tāpēc pasākuma mērķis ir aicināt kopā starptautiskos un vietējos ekspertus, uzņēmējus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, valsts un reģionālās politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus un politiķus, lai kopīgi meklētu risinājumus darba un ģimenes līdzsvara izaicinājumiem.

Kā?

Konferencē paredzēts:

  • novērtēt sociālās intervences rezultātus;
  • analizēt sabiedrības izaicinājumus nākotnes darba un ģimenes dzīves kontekstā;
  • identificēt potenciālās nākotnes iespējas, ko rada darba laika modeļi ilgtspējīgam
    darbam;
  • apskatīt sociālās inovācijas iespējamo nozīmi bērnu aprūpes pakalpojumu jomā nākamās paaudzes organizāciju un darba un dzīves politikas jomā;
  • attīstīt jaunus sadarbības veidus un dažādu ieinteresēto personu lomas darba un ģimenes dzīves labākai saskaņošanai


Darba kārtība ar informāciju par konferences dalībniekiem būs pieejama tuvākajā laikā.