A A A

Paziņojums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes pārtraukšanu 

Drukāt
01.04.2021

Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 25.marta sēdē pieņemts lēmums Nr.69 (protokols Nr.5, 5.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra lēmuma Nr.69 (protokols Nr.3, 13.§) “Par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes uzsākšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu”, ar kuru tiek pārtraukta Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrāde (uzsākta ar Pašvaldības domes 2020.gada 27.februāra lēmumu Nr.69 (protokols Nr.3, 13.§)).

 

2020.gada 23.jūnijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, saskaņā ar likuma 4.panta otro daļu administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima šā likuma pielikumā. Administratīvās teritorijas un to administratīvie centri noteikti likuma pielikumā “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”. Atbilstoši minētā pielikuma 41.punktam ir noteikta administratīvā teritorija Valmieras novads un tās administratīvais centrs – Valmiera. Pašvaldības dome 2021.gada 28.janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2, 3.§), ar kuru tika uzsākta jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028.gadam izstrāde. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķis ir noteikt Valmieras novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvas. Balstoties uz to, tiks izstrādāts arī jaunveidojamā Valmieras novada teritorijas plānojums, integrējot Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) un uzsākto grozījumu iespējamos risinājumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī izvērtējot uzsākto Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes finansiālo lietderību, Pašvaldības dome lēma pārtraukt grozījumu izstrādi.