A A A

PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM! 

Drukāt
16.10.2020

Ievērojot Valmieras pilsētas pašvaldībā saņemto informāciju par situāciju saistībā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem, sniedzam šādu informāciju.

 

 

 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku savstarpējās attiecības regulē Dzīvokļa īpašuma likums, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un pārvaldīšanas līgums, kas noslēgts starp dzīvokļu īpašniekiem un viņu izvēlēto dzīvojamās mājas pārvaldnieku. Līgumā nosaka pārvaldniekam uzdotos pārvaldīšanas uzdevumus, to apjomu, izpildes kārtību, kā arī kārtību, kādā pārvaldnieks sniedz informāciju dzīvokļu īpašniekiem, u.c. likumos paredzētos nosacījumus. Līgumus par komunālajiem pakalpojumiem ar to nodrošinātājiem (siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu u.c. pakalpojumiem) dzīvokļu īpašnieku vārdā slēdz dzīvokļu īpašnieku likumā noteiktajā kārtībā izvēlētais pārvaldnieks.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta “Pārvaldnieka kompetence” (42) daļa nosaka, ka, ja norēķini par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem tiek veikti ar pārvaldnieka starpniecību, pārvaldnieka pienākums ir no dzīvojamās mājas īpašnieka saņemto maksājumu nekavējoties pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam tieši dzīvojamās mājas īpašnieka samaksātajā apmērā. Tādējādi pārvaldnieka nesamaksātā summa komunālo pakalpojumu sniedzējiem par saņemtajiem pakalpojumiem nedrīkst būt lielāka par dzīvokļu īpašnieku maksājumu parādiem.

Pārvaldniekam nav tiesību no dzīvokļu īpašniekiem saņemtos maksājumus par dzīvojamai mājai  sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem novirzīt savu zaudējumu vai citu dzīvokļu īpašnieku parādu segšanai. Pārvaldnieks aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par pakalpojumiem, izraksta un piegādā rēķinus un dzīvokļa īpašnieka saņemtos maksājumus pārskaita tālāk pakalpojuma sniedzējam. Attiecīgi pakalpojumu sniedzējiem nav pieejama informācija par katra atsevišķa dzīvokļa īpašnieka veiktā maksājuma apmēru, tajā skaitā parāda apmēru, ja tāds ir.

Pārvaldnieks dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs (ar māju padomju priekšsēdētāju vai mājas vecāko (kontaktpersonu) starpniecību) informē dzīvokļu īpašniekus par maksājumiem, tajā skaitā dzīvojamās mājās parādu apmēru, kā arī sniedz informāciju par šiem jautājumiem pēc atsevišķa dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka pieprasījuma.

Pārvaldnieks attiecīgās dzīvojamās mājas finanšu plūsmu atspoguļo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatā, kas ir pieejams katram dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam. Ievērībai – pārskats nesatur informāciju par dzīvokļu īpašnieku parādu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī  mājas parādu apmēru pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums un tiesības:

  • piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;
  • kontrolēt pārvaldīšanas līgumā pārvaldniekam doto uzdevumu izpildi;
  • pieprasīt pārvaldniekam informāciju par dzīvojamās mājas kopējām parādsaistībām, tajā skaitā par parādsaistībām pret pakalpojuma sniedzējiem par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem u.c.

Mājas dzīvokļu īpašniekiem Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības mainīt dzīvojamās mājas pārvaldnieku.

Valmieras pilsētas pašvaldība dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās nepieciešamās konsultācijas par māju apsaimniekošanas jautājumiem. Kontaktinformācija saziņai Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldē: ilmars.eglitis@valmiera.lv, 20220247.

Valmieras pilsētas pašvaldība