A A A

Iedzīvotāju aptauja: Ar dzīvi Valmierā apmierināti 95% iedzīvotāju 

Drukāt
09.09.2019

Kā apliecina Valmieras iedzīvotāju aptauja, kas šogad norisinājās no 17.jūnija līdz 16. jūlijam, ar dzīvi Valmierā ir apmierināti 95% aptaujāto iedzīvotāju. Cilvēki tika lūgti izteikt savu viedokli par pašvaldības darbu, Valmierā pieejamajiem pakalpojumiem, novērtēt paveiktos un aizsāktos darbus, kā arī sniegt ieteikumus vides, pakalpojumu pieejamības, saziņas un sadarbības ar iedzīvotājiem uzlabošanā Valmierā.

 

“Esam pateicīgi ikvienam, kurš piedalījās aptaujā – veltīja tam laiku, iedziļinājās, izvērtēja un komentēja. Aptaujā saņemtā informācija, jo īpaši kritika, ieteikumi un vērtējumi, ļauj mums kopīgi veidot Valmieru par pilsētu, kurā patīkami dzīvot, mācīties, strādāt, uzņemt viesus – par pilsētu, ar ko lepoties! Aptaujas rezultāti un iedzīvotāju viedokļi vēlreiz apliecina, ka Valmiera ir izaugsmes pilsēta, taču tajā pašā laikā ir daudz, pie kā vēl jāpiestrādā, kas jāuzlabo un kas jāpilnveido,” atzīst Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Īstenotie un plānotie darbi

Vērtējot pagājušā gadā īstenotos darbus Valmierā, visaugstāk novērtēta daudzdzīvokļu īres namu būvniecība, Valmieras peldbaseina izbūve un grantēto ceļu savrupmāju rajonos virsmas apstrāde. Savukārt, novērtējot uzsāktos darbus, kuru realizācija vēl turpinās, par visnozīmīgākajiem atzīti šādi projekti: Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un manēžas būvniecība, Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve un jaunas sporta halles būvniecība, kā arī Kauguru ielas pārbūve.

Kā būtiskākos tuvākajā nākotnē plānotos darbus iedzīvotāji minēja Valmieras Kultūras centra pārbūvi, Gaujas krasta promenādes izveidi un vēl divu daudzdzīvokļu īres namu izbūvi. Tāpat iedzīvotāji uzsvēra nepieciešamību pēc jauniem bērnu rotaļu laukumiem, brīvdabas estrādes sakārtošanas, ielu kvalitātes uzlabošanas un citiem infrastruktūras sakārtošanas darbiem.

Pakalpojumu kvalitāte

Iedzīvotāji tika aicināti novērtēt izglītības, veselības aprūpes, sociālo, saimniecisko un citu pakalpojumu kvalitāti pilsētā. Lielākā daļa aptaujāto visaugstāk novērtēja vidējās izglītības, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības kvalitāti, atzīstot, ka tā ir laba vai ļoti laba. Pozitīvāk tika novērtēta primārā veselības aprūpe jeb ģimenes ārsti, savukārt par uzlabojamu atzīta stacionārā un ambulatorā veselības aprūpe. No sociālajiem jautājumiem augstāk tika novērtēta sociālā aprūpe un palīdzība, kā arī atbalsts ģimenēm, bet saimniecisko jautājumu klāstā augstākos vērtējumus saņēma pilsētas publisko teritoriju apgaismojums un atkritumu apsaimniekošana. Par uzlabojamiem cilvēki atzina ielu bedrīšu remontdarbus, ielu kopšanu ziemā un grantēto ielu uzturēšanu.

Domājot par citiem pakalpojumiem, pozitīvāk novērtēti sporta un aktīvās atpūtas pasākumi, kultūras pasākumi, kā arī pilsētas tēla veidošana un popularizēšana.

Vērtējot Valmieras pilsētvidi, augsts un ļoti augsts novērtējums visvairāk saņemts par ziedu kompozīciju daudzveidību pilsētā, koku kopšanu un pilsētas rotājumiem. Saņemti arī dažādi iedzīvotāju ieteikumi, kā pilsētvidi Valmierā vēl uzlabot, padarot to vizuāli pievilcīgāku un ērtāku.

Informācijas pieejamība, sadarbība

Jautājot, kur pilsētas iedzīvotāji iegūst informāciju par pašvaldības darbu, cilvēki visbiežāk minēja Valmieras mājaslapu www.valmiera.lv, pašvaldības informatīvo izdevumu “Valmiera”, kā arī sociālos tīklus (Facebook, Twitter, Draugiem.lv, Instagram).

Izvērtējot Valmieras pilsētas pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, gandrīz puse no anketas dalībniekiem to atzinuši par „labu” (49%), tam seko vērtējumi „viduvēji” (23%) un „ļoti labi” (9%). Lai uzlabotu pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, visbiežāk iesaka aktīvāk un dažādos veidos uzklausīt iedzīvotāju viedokli

Zīmols

Tā kā 2018. gadā Valmierai tika mainīta zīmola vizuālā identitāte, izstrādāts jauns logo, simbols un devīze, aptaujā iedzīvotāji tika aicināti vērtēt vizuālā simbola saskaņu ar zīmola stāstu. Jauno simbolu – Valmieras izaugsmes medaļu – par pilsētas tēlu stiprinošu atzina 47% aptaujāto. Savukārt 75% aptaujāto iedzīvotāju apliecināja, ka Valmieras jaunā devīze “Dzīvojam zaļi!” ataino Valmieras galvenās vērtības – labklājību, dabu kā vērtību un dzīvesprieku.

Teritoriālā reforma

Ņemot vērā jautājuma aktualitāti, Valmieras iedzīvotāji tika lūgti paust savu nostāju attiecībā pret gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu. Uz jautājumu, kurš, Jūsuprāt, ir Valmierai vēlamākais risinājums, 54% iedzīvotāji atzina, ka vislabāk jaunajā teritoriālajā sadalījumā redzētu Valmieru kopā ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadiem, savukārt 32% aptaujāto par vēlamu atzina Valmieras apvienošanos ar Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu, kā arī Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadiem.

 

Aptaujā iegūtie vērtējumi un ierosinājumi tiks izskatīti, ņemti vērā un izmantoti pašvaldības darba plānošanā, lai sadarbību ar iedzīvotājiem veidotu vēl labāku, kā arī kopīgi veicinātu Valmieras attīstību.

Valmieras iedzīvotāju aptauja norisinājās no 2019. gada 17. jūnija līdz 16. jūlijam. Kopumā tika aptaujāti 490 iedzīvotāji, no tiem 71% bija sievietes, 29% – vīrieši. 78% aptaujas dalībnieki dzīvo un ir deklarējuši dzīvesvietu Valmierā, 11% – dzīvo Valmierā, bet dzīvesvietu ir deklarējuši citur, bet 11% aptaujāto nedzīvo Valmierā.

Ar visiem aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Iedzīvotāju aptauja”.