A A A

Īstenojams lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela 

Drukāt
15.02.2019

Valmieras pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija informē, ka līdz 2019.gada 6.februārim, kas bija lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) (turpmāk – Lokalplānojums), pārsūdzēšanas termiņa beigu datums, nav saņemti iesniegumi, līdz ar to lokālplānojums ir īstenojams no 2019.gada 11.februāra.

 

Ar lokālplānojumu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un Valmieras pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Lokālplānojumi”.

Lokālplānojums apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.315 “Zemes vienību Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.