A A A

Paziņojums par būvniecības ieceres “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas centrs Ziloņu ielā 11, Valmierā” nodošanu publiskai apspriešanai 

Drukāt
28.01.2019

Valmieras pilsētas Būvvalde nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas centrs Ziloņu ielā 11, Valmierā” . 

 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): SIA “120”, reģistrācijas Nr.44103106600, juridiskā adrese Stacijas iela 12A, Valmiera, LV-4201, kontaktpersona Jānis Kurts, tālr.+37126171416.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Insp.Arch”, reģistrācijas Nr.44103106668, būvkomersanta reģistrācijas Nr.13081, Laimdotas iela 1-20, Burtnieki, Burtnieku novads, kontaktpersona Jānis Zirnis, tālr.+37122190054.

Būvniecības ieceres veids un adrese: jauna būvniecība Ziloņu ielā 11, Valmierā.

Publiskas apspriešanas norises laiks: no 2019.gada 28.janvāra līdz 2019.gada 28.februārim.

Publiskas apspriešanas norises vieta: Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas 1.stāva vestibilā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, kontaktpersona Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja Jolanta Brūniņa, tālr.64207124.

Būvniecības ieceres prezentācijas vieta un laiks: sanāksme notiks 2019.gada 6.februārī plkst.17:00 Valmieras pilsētas pašvaldības sēžu zālē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201.

Atsauksmju iesniegšana: Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2019.gada 28.februārim, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201.

APTAUJAS LAPA ATSAUKSMJU IESNIEGŠANAI

25.01.2019. LĒMUMS Par būvniecības publiskas apspriešanas uzsākšanu

Būvniecības ieceres APRAKSTS

ĢENERĀLPLĀNA SKICE

 

VIZUALIZĀCIJAS