A A A

Uzsākta Cempu ielas projekta vērtēšana 

Drukāt
20.09.2016

Pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija ir sagatavojusi un publicējusi pašvaldības mājas lapā Integrēto teritoriju investīciju projekta SAM 3.3.1. “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstība“ atlases un vērtēšanas dokumentāciju. Pēc projekta atlases izsludināšanas pašvaldības Attīstības pārvalde ir sagatavojusi un 22. augustā izvērtēšanai iesniegusi projekta pieteikumu. Vērtēšanas komisija ir uzsākusi minētā projekta izvērtēšanu. Lai nodrošinātu veiksmīgu vērtēšanas procesa norisi projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” ietvaros vērtēšanas komisija ir izstrādājusi prasības un uzsākusi finanšu eksperta un būveksperta piesaisti. 

 

Tuvākajā laikā Valmieras pilsētas pašvaldība plāno organizēt cenu aptauju un aicināt pieteikties finanšu jomas ekspertu un ceļu būvekspertu. Ekspertu uzdevums būs izvērtēt projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstība” un sniegt atzinumu par tā atbilstību Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku.

Projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” kopējās izmaksas 46 666.00 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666.10 eiro.