A A A

Valmieras pilsētas pašvaldība paraksta sadarbības memorandu ar sociālās jomas NVO 

Drukāt
29.12.2015

29.decembrī Valmieras pilsētas pašvaldība ar sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām (NVO) parakstīja sadarbības memorandu.

 

Sadarbības memoranda mērķis ir veicināt Valmieras pilsētas iedzīvotāju labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību, stiprinot pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, īstenojot Valmieras pilsētas pašvaldības un NVO savstarpējo sapratni un mērķtiecīgu sadarbību pasākumu plānošanā pilsētas sabiedrības sociālās labklājības veicināšanai.

Memoranda parakstīšanā, kas notika Valmieras muzejā, piedalījās Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts””, Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Saulīte”, Valmieras Invalīdu biedrība “Atspēriens”, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Valmieras komitejas, Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas”, Valmieras novada fonda, Valmieras politiski represēto biedrības, Valmieras Diabēta biedrības, biedrības “Kristīgais žēlsirdības fonds”, biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs”, nodibinājuma “Centrs Valdardze”, Valmieras invalīdu sporta kluba “StarsS”, Latvijas Nedzirdīgo savienības Valmieras reģionālās biedrības, biedrības “Pūriņa skola”, biedrības “Universum”, SOS BCA ģimeņu atbalsta centra, Vidzemes Augstskolas studentu apvienības, biedrības "Sev, Tev un ģimenei" un nodibinājuma “Life and Light Latvia” pārstāvji.

Lai sekmētu Memorandā ietverto principu īstenošanu un noteiktā mērķa sasniegšanu, tajā ir iekļautas abu pušu apņemšanās. “Valmieras pilsētas pašvaldība ir ieinteresēta veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu sociālo sadarbības partneru informētību un līdzdalību tematiski saistītos pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī kopīgu projektu īstenošanā pilsētas attīstības, sociālajā, veselības, izglītības, kultūras, sporta, sabiedrības integrācijas un citās jomās,” memoranda nozīmi pamato Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Memorands paredz arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes un citu institūciju lēmumu pieņemšanas un īstenošanas, kā arī projektu īstenošanas atklātības ievērošanu. Sadarbības memoranda parakstīšanas ietvaros tiek noteikta arī sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jautājumu risināšana Valmieras pilsētas pašvaldībā. Savukārt ne retāk kā reizi gadā notiks kopīga Memoranda īstenošanas gaitas izvērtēšana un turpmākās sadarbības jautājumu izskatīšana.

Memorands var tikt paplašināts un tam var pievienoties ikviena nevalstiskā organizācija, kas ir reģistrēta un darbojas Valmierā. Jaunu NVO pievienošanās Memorandam turpmāk tiks organizēta reizi gadā.

Memoranda pielikumā pieejamais Stratēģiskais dokuments “Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas”, kurš izstrādāts pēc nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts”” iniciatīvas Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta Andra Klepera vadībā plašākā darba grupā ar aktīvu NVO līderu iesaistīšanos un Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas, īpaši Sociālo lieto pārvaldes līdzdalību. Memoranda pielikumā rodamo Stratēģisko vadlīniju mērķis ir definēt stratēģisko pamatu savstarpējai pašvaldības un NVO sektora partnerībai, stiprināt tā pēctecīgumu un meklēt mērķtiecīgus risinājumus sadarbības koordinēšanai un visu iesaistīto pušu efektīvākai darbībai Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam noteikto mērķu sasniegšanai.

“Memoranda izstrādi pamudināja Sociālo un Veselības lietu komitejas sēdes lēmums, jo iepriekš tika izstrādātas Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas, tās nosaka abpusējā sadarbības izdevīguma definēšanu, mērķus, galvenos partnerības virzienus un rīcības. Šis dokuments kalpos kā pielikums Memorandam, kā darba platforma, uz ko pamatojoties varēs strādāt pie konkrētiem lēmumu projektiem,” norāda idejas iniciatore nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts”” valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone.

Valmieras pilsētas pašvaldības un sociālās jomas nevalstisko organizāciju sadarbības Memorands un Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas izstrādātas EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

FOTO