A A A

Stājies spēkā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

Drukāt
17.01.2013

Ar 2013.gada 1.janvāri spēkā stājies jauns Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas paredz dažādas izmaiņas laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijā.

 

No šī gada visas Latvijas dzimtsarakstu nodaļas sāk strādāt ar jaunu civilstāvokļa aktu reģistrācijas programmu CARIS (Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma), kas ļauj visus civilstāvokļa datus valstī reģistrēt vienotā tīklā. Jaunā sistēma atvieglo datu reģistrāciju un pārraudzību dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem, kā arī padara pieejamākus pakalpojumus iedzīvotājiem. Ja cilvēkam ir vajadzīga kaut viena izziņa, atkārtoti izdota dzimšanas, laulību vai miršanas apliecība, to var saņemt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Laulību reģistrācija
Stājoties spēkā jaunajam likumam, netiek veikta laulības reģistrācijas izsludināšana. Laulības reģistrācijas izsludināšana līdz šim bija nepieciešama, lai apzinātu iespējamās pretenzijas pret divu cilvēku stāšanos laulībā. Šobrīd visi dati ir pieejami iedzīvotāju reģistrā, tādēļ iespējamie apgrūtinājumi ir redzami, jau iesniedzot iesniegumu uz laulības reģistrāciju.

Laulības reģistrācijas laiks ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas.

Kas attiecas uz laulības reģistrācijas vietu - pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona, var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus. Valmieras pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita Viļumsone iesaka jaunajam pārim padomāt arī par to, lai izvēlētā vieta būtu laulības reģistrācijai atbilstoša arī no ētiskā viedokļa. Tāpat būtiski atcerēties, ka, Valmieras pilsētas dzimtsarakstu nodaļas pārstāvis ir tiesīgs laulības reģistrāciju veikt tikai Valmieras pilsētas robežās.

No šī gada 1.janvāra visiem, kas vēlēsies laulības reģistrēt baznīcā, pirms tam jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu, lai uzrakstītu iesniegumu, samaksātu valsts nodevu un saņemtu izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Ja konkrētā laulība iesniedzējam nav pirmā, būtiski atcerēties, ka noteikti nepieciešams arī dokuments, kas apliecina iepriekšējās laulības izbeigšanos.

Dzimšanas reģistrācija
Dzimšanas reģistrācija jāveic mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.

Civilstāvokļa akta reģistrācijas likums paredz izmaiņas dzimšanas reģistrācijas kārtībā, kas attiecas uz paternitātes reģistrāciju - bērna mātes, bērna mātes esošā vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu. Līdz šim, ja bērns piedzima, kad no laulības šķiršanas vēl nebija pagājušas 306 dienas, bērna tēvs oficiāli skaitījās mātes iepriekšējais vīrs. Trīspusējo vienošanos iespējams veikt tikai pie bērna dzimšanas pirmreizējās reģistrācijas.

Miršanas reģistrācija
Cilvēka miršanas fakts jāreģistrē sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Miršanas reģistrāciju var veikt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzīves vietas vai miršanas vietas.

Citi noteikumi, kas saistīti ar dzimtsarakstu reģistrāciju, palikuši nemainīgi. Ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu iespējams iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442.