A A A

Jūsu NVO iespēja reģistrēties jaunatnes organizāciju sarakstā 

Drukāt
06.02.2013

Latvijā pastāv daudz un dažādas nevalstiskās organizācijas, taču ne vienmēr visas ir oficiāli reģistrētas zem tāda nosaukuma. Tas attiecas arī uz jauniešu NVO visā Latvijā, arī Valmierā. Pastāv noteikta kārtība biedrību ierakstīšanai jaunatnes organizāciju sarakstā. Lai jauniešu NVO tiktu oficiāli iekļauta sarakstā, tai ir jāatbilst dažiem noteikumiem un kritērijiem, ko ir izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā IZM).  Esot oficiāli reģistrētai, biedrība ir vairāk redzama citiem, un tai ir labākas iespējas nākotnē attīstīties.
 

Šobrīd Valmierā ir 15 organizācijas, no kurām daļa varētu izpildīt kritērijus par jaunatnes organizāciju. Taču kopējā sarakstā atrodama tikai Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija, kas darbojas visā Latvijā, t.sk. Valmierā ar lielāko skautu vienību valstī.
 

Lai jauniešu NVO tiktu par tādu uzskatīta, tai jāatbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajai daļai. Ir svarīgi pieminēt, ka pati Jaunatnes organizācija ir reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī iekļauta jaunatnes organizāciju sarakstā. Biedrība tiek iekļauta jaunatnes organizāciju sarakstā, ja tā atbilst četriem kritērijiem.
Pirmkārt, viens no biedrības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Otrkārt, svarīgi, ka biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. Treškārt, biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos. Pēdējais kritērijs paredz, ka biedrība veic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst vismaz trim no četriem pamatuzdevumiem (Jaunatnes likuma 2. pants).
 

Šie četri pamatuzdevumi ir atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai. Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā. Sniegt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku. Vai arī nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.
 

Ja jauniešu biedrība atbilst šiem likumā noteiktajiem kritērijiem, tad tālāk var lūkoties uz MK noteikumiem Nr.188., kas nosaka kārtību NVO iekļaušanai jaunatnes organizāciju sarakstā.
 

Biedrība, lai to iekļautu jaunatnes organizāciju sarakstā, iesniedz IZM iesniegumu. Pēc mēneša iespējams uzzināt atbildi, vai organizācija tiks iekļauta sarakstā. Lēmuma pieņemšanas procesā IZM izmanto no uzņēmuma reģistra saņemtos statūtus un reģistrācijas informāciju. Noteikumi nosaka iesnieguma izskatīšanas kārtību, kā arī lēmuma pieņemšanas kārtību par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai atteikumu, bet atteikums neliedz vēlāk mēģināt vēlreiz.
 

IZM ir izveidojusi biedrību iesniegumu izvērtēšanas komisiju, kā arī sakārtojusi komisijas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus.
 

Noslēgumā, šī Jaunatnes organizāciju saraksta izveide veicinās jaunatnes organizāciju atbalsta sistēmas attīstību, vienlaikus nodrošinot jauniešiem informāciju par iespējām iesaistīties un līdzdarboties jaunatnes organizācijās, piedalīties brīvprātīgajā darbā un citās sabiedriskās aktivitātēs, kā arī veidot kontaktus un attīstīt partnerības idejas.
 

Plašāka informācija ir pieejama IZM un Likumi.lv mājaslapās. Jautājumu gadījumā var griezties arī Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda" pie jaunatnes lietu speciālistes.

 

Informāciju sagatavoja:
Pēteris Rakuls

Plašākai informācijai:
Laila Skujiņa
Valmieras pilsētas pašvaldības
Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece jaunatnes lietās
Tālr.: 642 32302, fakss: 642 32148
E-pasts: laila.skujina@valmiera.lv
Mājas lapa: http://www.vjcvinda.lv
Twitter konts: @Info_Jauniesiem