A A A

Stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā" 

Drukāt
21.03.2013

No 2013.gada 20.marta spēkā stājušies grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā".  Tie nosaka garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeni Valmieras pilsētā un tiesības saņemt uzturmaksas atlaides Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēs, brīvpusdienas skolās un pabalstu mācību gada uzsākšanai ģimenēm pēc ienākumu izvērtēšanas, neņemot vērā kustamo un nekustamo īpašumu.

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumus Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni". Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos iestrādāta norma par to, ka Valmieras pilsētā garantētais minimālais ienākumu līmenis pilngadīgai personai ir 35 lati mēnesī, savukārt nepilngadīgam bērnam - LVL 40 mēnesī.

Līdz 2012.gada 31.decembrim GMI līmenis bija 40 lati pilngadīgai personai un 45 lati- bērniem, taču līdz šim izdevumi 50% apmērā tika segti no valsts budžeta līdzekļiem. Šobrīd GMI pilnībā tiek izmaksāti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pabalsti ģimenēm, kurās aug bērni, kuri apmeklē kādu no izglītības iestādēm vai kādu no Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēm, dod iespēju saņemt pašvaldības atbalstu arī neesot trūcīgās ģimenes statusā. Vērtējot ģimenes materiālo stāvokli, pēc grozījumiem saistošajos noteikumos speciālisti ņems vērā ģimenes rīcībā esošos naudas līdzekļus, nevērtējot tās īpašumā esošos kustamos un nekustamos īpašumus. Ja ģimene izteiks lūgumu pretendēt uz trūcīgas ģimenes statusu, tās materiālais stāvoklis tiks vērtēts tāpat kā līdz šim, ņemot vērā gan naudas līdzekļus, gan īpašumus.