A A A

Valmieras muzejs ieguvis augstāko novērtējumu – akreditāciju 10 gadiem 

Drukāt
11.02.2016

2015.gada nogalē Valmieras muzejs ieguva Latvijas Republikas (LR) Kultūras ministrijas apliecību – akreditāciju valsts atzīta muzeja darbībai. Saskaņā ar likumu muzejs var iegūt akreditāciju uz vienu termiņu – 5 gadiem – vai uz diviem termiņiem – 10 gadiem. Valmieras muzejs ieguvis augstāko novērtējumu savam darbam, saņemot akreditāciju 10 gadiem – līdz 2025.gada 20.decembrim.

 

Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma norāda: “Lielu nozīmi šī vērtējuma iegūšanai dāvā muzeja darbs ar sabiedrību, rīkojot visdažādākos pasākumus, izrādes, izglītojošas programmas, brīvdabas izstādes, amatnieku tirdziņus, akciju “Muzeju nakts” un sagaidot apmeklētājus muzejā gadumijas naktī. Valmieras muzejs patiesi lepojas, ka tā specifika ir plašais pasākumu piedāvājums un arī lojālā attieksme pret apmeklētājiem, jo visu Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi un pensionāri muzeja ekspozīcijas un izstādes var apmeklēt bez maksas.”

Muzeju akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta (MK) izdotajiem muzeju akreditācijas noteikumiem. I. Blūma skaidro, ka, pirmkārt, jābūt dibinātāja apstiprinātam muzeja nolikumam un izstrādātai muzeja darbības un attīstības stratēģijai. Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras muzeja darbības plānu 2016.-2025.gadam apstiprināja 2015.gada 29.oktobra domes sēdē. “Otrkārt, atbilstoši noteikumiem jāveic muzeja krājuma uzskaite, glabāšana un eksponēšana, ko regulē MK noteikumi, detalizēti nosakot visas darbības. Piemēram, jālieto bezskābes papīrs, ir noteikts, kādai jābūt temperatūrai krātuvē, cik spilgta gaisma ieteicama glezniecības darbu izstādēs un cik spožas lampas var apspīdēt citu materiālu mākslas darbus u.tml. Likums arī nosaka, ka muzeja krājuma un izstāžu telpām, iekārtām un drošības sistēmām jāspēj garantēt muzeja krājuma saglabāšanu,” precizē I. Blūma. Treškārt, nepieciešams nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, ko Valmieras muzejs paveic ar ekspozīciju, izstāžu un pasākumu palīdzību, kā arī šādu iespēju piedāvā krājuma digitalizācija.

Kopš 1773.gada, kad Rīgas rāte Latvijā nodibināja pirmo muzeju, pagājuši jau divarpus gadsimti. Prasības, kādas muzejiem jāievēro, ir ļoti mainījušās, un šobrīd to regulē muzeju akreditācijas process. “Latvijā ir vairāk nekā 100 akreditētu muzeju un vairāki desmiti vēstures, dabas un kultūras liecību krātuvju, kas sauc sevi par muzejiem. Muzeju akreditāciju – atbilstību noteiktām likuma prasībām – nosaka “Muzeju likums”, definējot, ka visiem pašvaldību muzejiem (tāpat kā valsts muzejiem un autonomajiem muzejiem) ir pienākums ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc muzeja dibināšanas nokārtot akreditāciju. Latvijas muzeju akreditāciju kopš 1999.gada veic LR Kultūras ministrija. Arī Valmieras muzejs 2000.gadā ieguva sākotnējās akreditācijas dokumentu, izpildot Muzeju likuma prasības, kas nosaka, ka muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai. Likuma ietvaros Valmieras muzejs uzkrāj, dokumentē un saglabā materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, veidojot muzeja krājumu. Otra svarīgākā muzeja funkcija ir muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība. Savukārt trešais Valmieras muzeja darbības pamatakmens ir sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus,” informē Valmieras muzeja direktore Iveta Blūma.