A A A

Bērnu uzņemšana 1.klasēs

Kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1.marta līdz 30.aprīlim notiek pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klašu rindā

Kas jādara, lai pieteiktu bērnu mācībām 1.klasē vispārējās izglītības iestādē, kas sniedz pamatizglītības programmas apgūšanas iespējas bērniem no 7 gadu vecuma?

Vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei iestādes 1.klasē tajā kalendārā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk no 1.2.apakšpunktā minētā vecuma saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u) vai psihologa atzinumu.

Kādas ir pakalpojuma saņemšanas iespējas? Kādi dokumenti nepieciešami?

! Izmantojiet iespēju iesniegt reģistrācijas pieteikumu elektroniski:

- izmantojot portāla www.latvija.lv iespējas – viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarota persona, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, veic autentifikāciju  ar e-parakstu, eID karti  vai kā internetbankas lietotājam un e-dokumenta pielikumā pievieno aizpildītu reģistrācijas pieteikumu un, ja nepieciešams, aizgādību apliecinoša dokumenta vai pilnvaras kopiju. Pakalpojums pieejams AS Swedbank, AS SEB banka, AS DNB banka, AS Citadele banka, AS NORVIK BANKA un Nordea Bank AB, AS Meridian Trade Bank, Privatbank un Rietumu banka internetbanku autorizētiem lietotājiem. Vienas darbadienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma pieņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru; (42.00 KB)

- e-pastā – viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarota persona nosūta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātu aizpildītu reģistrācijas pieteikumu uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv un vienas darbdienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru.

 

Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu klātienē, vecākam (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotai personai papildus jāuzrāda rakstveida pilnvara.

Bērnus ar speciālajām vajadzībām iestādē uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētās iestādēs nolikumu, pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Kur ir pieejama pieteikuma veidlapa?

Reģistrācijas pieteikuma veidlapa pieejama šeit. (42.00 KB)

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

  • 27.02.2014. Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.204 „Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”. Vairāk ŠEIT.
  • 19.05.1994. LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts. Vairāk ŠEIT.
  • 29.10.1998. LR likuma "Izglītības likums" 17.panta pirmā daļa. Vairāk ŠEIT.
  • 01.11.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 15.3.apakšpunkts. Vairāk ŠEIT.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klašu rindā iestādē notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1.marta līdz 30.aprīlim. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu, Valmieras Izglītības pārvalde nosūta vecākiem izziņu par vietas piešķiršanu iestādē.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālisti Antru Medni, Lāčplēša ielā 2, 103.kabinetā, tālr. 64210697, antra.medne@valmiera.lv, vai Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāju Ivetu Pāži, 315.kabinetā, tālr. 64207139, vip@valmiera.lv