A A A

Bērnu uzņemšana 1.klasē

Pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klašu rindā notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1.marta līdz 30.aprīlim

Vecāki vai aizbildņi piesaka bērnu pamatizglītības apguvei izglītības iestādes 1.klasē tajā kalendārā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi*.

*Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u) vai psihologa atzinumu.

Pieteikumu uzņemšanai 1.klasē iesniedz viens no vecākiem, cits bērna likumiskais pārstāvis vai likumiskā pārstāvja pilnvarota persona.

 Dokumentus var iesniegt:

  • Elektroniski – izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.  E-dokumenta pielikumā jābūt pievienotam reģistrācijas pieteikumam;
  • Elektroniski –  parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv;
  • Klātienē (ja objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams izmantot kādu no diviem iepriekšējiem variantiem) –  Apmeklētāju pieņemšanas centrā  (Lāčplēša ielā 2 1.stāvā, 103.kabinetā).

Bērnus ar speciālajām vajadzībām izglītības iestādē uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētās iestādēs nolikumu, pamatojoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzot pieteikumu klātienē, jāuzrāda arī:

  • Vecāka vai kāda cita bērna likumiskā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments. Pilnvarotajai personai papildus jāuzrāda rakstveida pilnvara.
  • Bērna dzimšanas apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments.

Rindas veidošana:

Bērni rindā uz vietu 1.klasē tiek reģistrēti pēc kārtas noteiktā secībā. Informācija par rindu ir publiski pieejama un tiek atjaunota katra mēneša 15.datumā par stāvokli uz kārtējā mēneša 1.datumu.

Publiski pieejama šāda informācija:

1.reģistrētā bērna rindas kārtas numurs;

2.pieteikuma reģistrācijas datums;

3.pieteikuma reģistrācijas numurs;

4.izvēlētās izglītības iestādes nosaukums;

5.papildus informācija (par izmaiņām, ja tādas tiek veiktas, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja pieteikumu).

Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu, Valmieras Izglītības pārvalde nosūta vecākiem izziņu par vietas piešķiršanu iestādē. Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu vecāku izvēlētajā iestādē līdz kārtējā gada 1.septembrim, pārvalde piedāvā vietu citā iestādē, kurā ir brīva vieta.

Kontaktpersonas:

  • Valmieras Izglītības pārvalde, e-pasts: vip@valmiera.lv
  • Apmeklētāju pieņemšanas centra speciāliste Antra Medne, tālrunis: 64210697, e-pasts: antra.medne@valmiera.lv